<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0115/2019</NoDocSe>
PDF 121kWORD 47k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over het vastleggen van een in de gehele EU geldende ondergrens voor het minimumloon van 750 EUR</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0115/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het vastleggen van een in de gehele EU geldende ondergrens voor het minimumloon van 750 EUR

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de hoogte van de minimumlonen in de lidstaten van de Europese Unie met een factor van bijna 10 uiteenloopt en dat de hoogte van de gemiddelde inkomens in absolute cijfers met een factor 100 uiteenloopt;

B. overwegende dat een uniforme vastlegging van het minimumloon op 750 EUR in de gehele Europese Unie een doeltreffend middel is om de armoede te overwinnen;

C. overwegende dat in artikel 23 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens is vastgelegd dat eenieder die arbeid verricht, recht heeft op een rechtvaardige en gunstige beloning, die hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert;

D. overwegende dat het tot de voornaamste doelstellingen van de EU behoort sociale uitsluiting te bestrijden, en de economische en sociale samenhang van de lidstaten te versterken;

E. overwegende dat ten gevolge van sociale uitsluiting en armoede de mensenrechten worden geschonden;

1. dringt er bij de lidstaten van de Europese Unie op aan vast te leggen dat de ondergrens voor het minimumloon in de gehele Europese Unie niet onder 750 EUR mag liggen;

2. roept de lidstaten van de Europese Unie ertoe op de bepalingen van artikel 23 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens na te leven.

 

Laatst bijgewerkt op: 16 oktober 2019Juridische mededeling