Διαδικασία : 2019/2882(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0117/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0117/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0117/2019</NoDocSe>
PDF 169kWORD 48k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης του Συμβουλίου</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Emmanuel Maurel, Αλέξης Γεωργούλης, Martin Schirdewan, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0117/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα

(2019/2882(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198)[1], όπως υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Απριλίου 2016, γνωστή ως δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR),

 έχοντας υπόψη την τροπολογία που ενέκρινε στις 4 Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα[2],

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα[3],

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0146/2016),

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση, όπως εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2017,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης της 6ης Φεβρουαρίου 2018 προς το Συμβούλιο[4],

 έχοντας υπόψη τις ακροάσεις των ορισθέντων Εκτελεστικών Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis[5] και Margrethe Vestager[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, γνωστής ως τέταρτης οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)[7],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αποτελεί τη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ήδη ενέκρινε την εντολή του στις 4 Ιουλίου 2017 προκειμένου να ενταχθούν οι εισηγητές στις διοργανικές τριμερείς διαπραγματεύσεις βάσει κοινής έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο COREPER δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ένα τεχνικά ώριμο συμβιβαστικό κείμενο, παρά τις 18 συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας και Ακολούθων του Συμβουλίου υπό τις προηγούμενες προεδρίες του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τριμερείς διαπραγματεύσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019, πριν από το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 89 της οδηγίας CRD IV που είχε εγκριθεί το 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να δημοσιοποιούν κατ’ έτος, ανά κάθε κράτος μέλος και ανά κάθε τρίτη χώρα όπου διαθέτουν υποκατάστημα, στοιχεία για τη φύση και τον γεωγραφικό εντοπισμό δραστηριοτήτων, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των υπαλλήλων, τα κέρδη ή ζημίες προ φόρων, τον φόρο επί κερδών ή ζημιών, καθώς και τις δημόσιες επιδοτήσεις που έλαβαν, σε ενοποιημένη βάση για κάθε οικονομικό έτος·

1. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να άρουν το αδιέξοδο εντός του Συμβουλίου και να ολοκληρώσουν την πρώτη τους ανάγνωση της πρότασης για τη δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR), όπως και να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία το συντομότερο δυνατό και να τηρηθεί η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ)·

2. καλεί επειγόντως την Φινλανδική Προεδρία να επανεκκινήσει με βαθμό προτεραιότητας τις εργασίες για την πρόταση περί δημόσιας δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (public CBCR), βάσει της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, ώστε να μπορέσει να εξεταστεί η πρόταση στην COREPER·

3. επικροτεί το γεγονός ότι η νέα Επιτροπή έχει επαναλάβει την αμέριστη υποστήριξή της για μια ταχεία έγκριση της πρότασης περί δημόσιας δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (public CBCR)·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] Πλήρη πρακτικά της ακρόασης, διαθέσιμα στο https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.

[6] Πλήρη πρακτικά της ακρόασης, διαθέσιμα στο https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.

[7] ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου