Procedura : 2019/2883(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0155/2019

Teksty złożone :

B9-0155/2019

Debaty :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0155/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jörg Meuthen, Lars Patrick Berg, Guido Reil</Depute>

<Commission>{ID}w imieniu grupy ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0155/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

(2019/2883(RSP))

 

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie opóźnienia rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną,

 uwzględniając oświadczenia Komisji i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dwa lata z rzędu Komisja uznawała, iż oba państwa są gotowe do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych;

B. mając na uwadze, że Rada Europejska odmawia udzielenia zgody na otwarcie tych negocjacji;

C. mając na uwadze, że sprzeciw Rady Europejskiej odzwierciedla obawy państw członkowskich dotyczące bezpieczeństwa i dobrobytu ich obywateli oraz właściwego korzystania z ich systemów ochrony socjalnej;

1. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Europejskiej;

2. podkreśla, że sytuacja gospodarcza w Albanii i Macedonii Północnej jest tragiczna, nie spełnia norm europejskich oraz cechuje się wysokim bezrobociem i bardzo niskimi płacami;

3. zauważa, że instytucje w Albanii i Macedonii Północnej są bardzo słabe i że osiągnięto niewielkie postępy w reformie sądownictwa mającej na celu zwiększenie niezależności, rozliczalności i profesjonalizmu instytucji sądowych;

4. odnotowuje z zaniepokojeniem niewielkie postępy w walce z wszechobecną korupcją i przestępczością zorganizowaną;

5. podkreśla, że korupcja na dużą skalę, poważne braki w systemie praworządności oraz uciążliwe procedury regulacyjne nadal zniechęcają do inwestowania w Albanii i Macedonii Północnej oraz utrudniają rozwój tych krajów;

6. podkreśla, że Albania i Macedonia Północna wykazują szczególne słabości w polityce edukacyjnej i polityce zatrudnienia;

7. zauważa, że chęć wielu osób do emigracji jest odzwierciedleniem niezwykle wysokiego poziomu niezadowolenia obywateli Albanii i Macedonii Północnej z panującej w ich krajach sytuacji; podkreśla, że według najnowszego sondażu Instytut Gallupa 60 % osób dorosłych w Albanii chce opuścić kraj[1];

8. podkreśla, że oba kraje odczuwają skutki drenażu mózgów i że według ww. sondażu Albania należy do krajów o najwyższym wskaźniku tego zjawiska; zauważa w związku z tym, że 32 % młodych wysoko wykwalifikowanych osób dorosłych w Albanii i 30 % tej samej grupy w Macedonii Północnej chce opuścić swój kraj; podkreśla, że drenaż mózgów będzie miał dalsze poważne konsekwencje dla produktywności, przez co w Albanii i Macedonii Północnej pozostanie nisko wykwalifikowana siła robocza;

9. zauważa, że rządy Albanii i Macedonii Północnej nadal nie zaproponowały planu mającego na celu przeciwdziałanie tej tendencji i zmianę sytuacji;

10. ubolewa, że Komisja wciąż nie wyciągnęła wniosków ze swojej dotychczasowej polityki; zauważa w tym kontekście, że przystąpienie Rumunii i Bułgarii doprowadziło nie tylko do drenażu mózgów, lecz również do wzrostu liczby ubogich migrantów, którzy przenoszą się do zamożniejszych krajów w zachodniej i północnej Europie; podkreśla, że spowodowało to wiele problemów społecznych w miastach i krajach;

11. zauważa, że 12 lat po przystąpieniu do UE Rumunia i Bułgaria nadal są objęte mechanizmem współpracy i weryfikacji, który jest przejściowym instrumentem monitorowania i wspierania w obu państwach reformy sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną;

12. zauważa, że Rumunia i Bułgaria nadal mają poważne problemy z absorpcją funduszy UE, głównie z powodu korupcji i braku zdolności administracyjnych;

13. wzywa Radę Europejską, by w świetle tych kwestii i zasadniczych problemów zaprzestała dawać Albanii i Macedonii Północnej nadzieję na negocjacje akcesyjne i by zwróciła się do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego nowego partnerstwa z tymi krajami;

14. podkreśla, że Albania i Macedonia Północna skorzystały z pomocy finansowej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej I (IPA I na lata 2007–2013), otrzymują finansowanie z IPA II (na lata 2014–2020) oraz że w ramach IPA III (na lata 2021–2027) powstaną inne instrumenty finansowe;

15. wzywa Komisję, by monitorowała wykorzystywanie środków finansowych w Macedonii Północnej oraz by szczegółowo poinformowała o tym Parlament;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządom i parlamentom Albanii i Macedonii Północnej.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Informacja prawna