Procedure : 2019/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0157/2019

Indgivne tekster :

B9-0157/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 48k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Europa-Parlamentets beslutning om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

(2019/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om udsigterne for de vestlige Balkanlandes tiltrædelse af Den Europæiske Union,

 der henviser til Sofia-erklæringen, der blev afgivet ved afslutningen på topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2018,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 om udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014 (COM(2013)0700),

 der henviser til Kommissionens køreplan for visumliberalisering,

 der henviser til Rådets konklusioner af 17. og 18. oktober 2019 om udvidelse,

 der henviser til den endelige aftale om løsning af uoverensstemmelserne som beskrevet i FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993), ophævelsen af interimsaftalen fra 1995 og indgåelsen af et strategisk partnerskab mellem Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien den 17. juni 2018, også kaldet Prespa-aftalen,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 med titlen "2019-meddelelse om EU's udvidelsesstrategi" (COM(2019)0260), som er ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "North Macedonia 2019 Report" (SWD(2019)0218),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 med titlen "Meddelelse af 2019 om EU's udvidelsespolitik", som er ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Albania 2019 Report" (SWD(2019)0215),

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, navnlig beslutningerne af 15. februar 2017[1] og 29. november 2018[2] om Kommissionens 2016- respektive 2018-rapport om Albanien og af 14. juni 2017[3] og 29. november 2018[4] om Kommissionens 2016- respektive 2018-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Nordmakedonien,

 der henviser til Albaniens tiltrædelse af NATO i 2009 og til, at Nordmakedonien på nuværende tidspunkt er på vej til at blive NATO's 30. medlem,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i Thessaloniki i 2003 understregede sin støtte til en fremtidig integration af landene i Vestbalkan i de europæiske strukturer og erklærede, at deres senere medlemskab af Unionen var en høj prioritet for EU, og at Balkanlandene ville blive en integrerende del af et forenet Europa;

B. der henviser til, at EU på topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2017 bekræftede sin utvetydige støtte til udsigten til EU-medlemskab for Vestbalkan;

C. der henviser til, at hvert kandidatland vurderes individuelt på grundlag af dets egne resultater og fremskridt i forhold til de kriterier, der er fastsat af Det Europæiske Råd, og at hastigheden og kvaliteten af reformerne er bestemmende for tidsplanen for tiltrædelse af EU;

D. der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab har været et afgørende incitament for reformer i de vestlige Balkanlande; der henviser til, at udvidelsesprocessen har spillet en afgørende rolle for stabiliseringen af det vestlige Balkan;

E. der henviser til, at regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er af afgørende betydning for landenes fremskridt på deres vej mod tiltrædelse af EU;

F. der henviser til, at Kommissionens 2016- og 2018-statusrapporter anbefalede, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med både Albanien og Nordmakedonien;

G. der henviser til, at Prespa-aftalen af 17. juni 2018 om bilæggelse af tvister og om etablering af et strategisk partnerskab mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Grækenland er en skelsættende aftale, der udgør en model for stabilitet og forsoning i hele den vestlige Balkanregion, som har forbedret fornemmelsen af gode naboskabsforbindelser og godt regionalt samarbejde, og som skulle bane vej for Nordmakedoniens integration i Europa;

H. der henviser til, at Bulgarien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i august 2017 undertegnede en bilateral venskabsaftale, der bragte kontroverserne mellem de to lande til ophør og førte dem tættere hen imod på et EU-orienteret partnerskab;

I. der henviser til, at der er gjort gode fremskridt med retsreformen i Albanien, som skal forbedre de retslige myndigheders uafhængighed, ansvarlighed, professionalisme og effektivitet og øge borgernes tillid til dem;

J. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 17.-18. oktober 2019 på grund af Den Franske Republiks præsidents veto ikke kunne nå til enighed om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien; der henviser til, at det er tredje gang, Det Europæiske Råd har vist sig ude af stand til at nå til en positiv afgørelse om udvidelse, efter Det Europæiske Råds møder i juni 2018 og 2019; der henviser til, at Det Europæiske Råd besluttede at vende tilbage til spørgsmålet om udvidelse inden topmødet mellem EU og Vestbalkan i maj 2020 i Zagreb;

1. udtrykker sin beklagelse over Det Europæiske Råds beslutning om endnu en gang at udsætte indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien;

2. understreger, at EU risikerer at miste troværdighed, når den undlader at opfylde sine løfter til og indfri sine forpligtelser over for de to lande; er af den faste overbevisning, at EU's udvidelsespolitik er en tovejsproces, hvor begge parter skal leve op til deres forpligtelser og indfri de afgivne løfter for at forblive troværdige aktører og pålidelige partnere i et stadig mere usikkert miljø;

3. minder medlemsstaterne om, at udvidelsespolitikken skal drives efter objektive kriterier og ikke under hensyntagen til intern politik eller bilaterale kontroverser i enkelte medlemsstater; fastslår endvidere, at EU's udvidelsespolitik har været Unionens mest effektive udenrigspolitiske instrument, og at en yderligere udhuling af denne politik vil kunne føre til en ustabil situation i EU's umiddelbare naboområde;

4. minder om, at Kommissionen siden 2016 har anbefalet, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Albanien, og siden 2009 har anbefalet det samme med Nordmakedonien, fordi begge lande opfylder de objektive kriterier;

5. glæder sig over Prespa-aftalen af 17. juni 2018 mellem Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og roser de to parter for deres betydelige indsat for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på navnespørgsmålet, som længe var årsag til, at landet ikke kom videre i sine bestræbelser på europæisk integration; påskønner Republikken Nordmakedoniens bidrag til fred på Balkan og det gode eksempel, den er på, hvordan der kan findes en fredelig løsning på langvarige konflikter;

6. støtter fuldt ud Kommissionens anbefaling af Albanien i som udtryk for anerkendelse af de opmuntrende reformbestræbelser; mener, at en hurtig åindledning af screeningprocessen og tiltrædelsesforhandlingerne vil understøtte og uddybe momentum i reformarbejdet.; mener, at en forhandlingsindledning vil give yderligere incitamenter til demokratisering og styrke kontrol, ansvarlighed og den fulde respekt for mindretals rettigheder i de to lande;

7. minder om, at de unge i regionen har høje forventninger til tiltrædelsen af EU, og mener, at en fremtid uden klare udsigter hertil vil føre til migration fra regionen;

8. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og partnerne på Vestbalkan at gennemføre flagskibsinitiativet vedrørende forsoning og gode naboskabsforbindelser under udvidelsesstrategien fra 2018 og til i denne forbindelse at yde støtte til initiativer som den regionale kommission til fastslåelse af fakta om krigsforbrydelser og andre krænkelser af menneskerettighederne begået i det tidligere Jugoslavien mellem den 1. januar 1991 og den 31. december 2001 (RECOM), det regionale kontor for ungdomssamarbejde (RYCO) og historieundervisning og hukommelsesbearbejdning ud fra flere forskellige synsvinkler i overensstemmelse med Europarådets standarder;

9. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til på sit næste møde den 12.-13. december 2019 at leve op til sit ansvar og finde frem til et konkret kompromis, der giver mulighed for at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien; tilslutter sig, at der samtidigt hermed iværksættes en reform af metoden for EU's udvidelsespolitik, sålænge denne reform ikke bruges som en undskyldning for at standse udvidelsesprocessen, og understreger, at reformprocessen ikke umuliggøres af, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaternes samt Albaniens, Nordmakedoniens og de øvrige vestlige Balkanlandes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT C 252 af 18.7.2018, s.122.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0481

[3] EUT C 331 af 18.9.2018, s. 88.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0480

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse