Διαδικασία : 2019/2883(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0157/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0157/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 159kWORD 50k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

(2019/2883(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Σόφιας, η οποία εκδόθηκε στο τέλος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2017,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη στρατηγική για τη διεύρυνση και τις κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014 (COM(2013)0700),

 έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελευθέρωση των θεωρήσεων,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης και της 18ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη διεύρυνση,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στις αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως Συμφωνίας των Πρεσπών, στις 17 Ιουνίου 2018,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2019 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύτηκε από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία» (SWD(2016)0218),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2019, με τίτλο «Ανακοίνωση του 2019 για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ», η οποία συνοδεύτηκε από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση του 2019 για την Αλβανία» (SWD(2019)0215),

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 15ης Φεβρουαρίου 2017[1] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[2] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την Αλβανία καθώς και της 14ης Ιουνίου 2017[3] και της 29ης Νοεμβρίου 2018[4] σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/ Βόρεια Μακεδονία,

 έχοντας υπόψη την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ το 2009 και το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται επί του παρόντος να γίνει το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι υποστηρίζει την μελλοντική ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές δομές και δήλωσε ότι η τελική τους προσχώρηση στην Ένωση συνιστά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας ενοποιημένης Ευρώπης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018, η ΕΕ επανέλαβε ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα της διεύρυνσης αξιολογείται μεμονωμένα και αξιοκρατικά με γνώμονα την πρόοδο που σημειώνει βάσει των κριτηρίων που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι το χρονοδιάγραμμα ένταξης καθορίζεται από την ταχύτητα και την ποιότητα των μεταρρυθμίσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ συνιστά θεμελιώδες κίνητρο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν ουσιαστική σημασία για την πρόοδο των χωρών στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκθέσεις προόδου για το 2016 και το 2018 της Επιτροπής συνιστάται η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 για την επίλυση των διαφορών και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας αποτελεί συμφωνία ορόσημο που συνιστά υπόδειγμα σταθερότητας και συμφιλίωσης σε ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο έχει βελτιώσει το πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας και αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βόρειας Μακεδονίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2017, η Βουλγαρία και η τότε Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέγραψαν διμερή συνθήκη φιλίας η οποία έθεσε τέλος στις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών και συνέβαλε στην προσέγγισή τους μέσω μιας εταιρικής σχέσης προσανατολισμένης προς την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Αλβανία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών θεσμών της χώρας, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά όργανα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του βέτο που άσκησε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019 δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδείχθηκε ανίκανο να καταλήξει σε θετική απόφαση σχετικά με τη διεύρυνση μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Ιουνίου 2018 και 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ότι θα επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020·

1. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναβάλει εκ νέου την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία·

2. τονίζει ότι η ΕΕ, μην κατορθώνοντας να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της έναντι των δύο χωρών, κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της· πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ είναι μια αμφίδρομη διαδικασία στην οποία αμφότερες οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και τις υποσχέσεις τους προκειμένου να παραμείνουν αξιόπιστοι παράγοντες και αξιόπιστοι εταίροι σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον·

3. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η πολιτική διεύρυνσης πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να μην υπαγορεύεται από σκοπιμότητες εσωτερικής πολιτικής ή από διμερείς διαφορές στα επιμέρους κράτη μέλη· επισημαίνει ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ότι η περαιτέρω αποδόμησή της ενδέχεται να οδηγήσει σε αστάθεια στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι από το 2016, η Επιτροπή συνιστά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και από το 2009, συνιστά το ίδιο για τη Βόρεια Μακεδονία, επειδή αμφότερες οι χώρες αυτές πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια·

5. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συμφωνία των Πρεσπών της 17ης Ιουνίου 2018 μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και επαινεί αμφότερες τις πλευρές για τις σημαντικές προσπάθειές τους να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική λύση στο ζήτημα της ονομασίας, στο οποίο αποδιδόταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα η στασιμότητα στην οποία είχε περιέλθει η πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· εκφράζει επιδοκιμασία για τη συμβολή της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην ειρήνη στα Βαλκάνια και για το γεγονός ότι αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εξεύρεσης ειρηνικής λύσης σε μακροχρόνιες διαφορές·

6. επικροτεί πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής για την Αλβανία ως αναγνώριση των ενθαρρυντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών· θεωρεί ότι η ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και των ενταξιακών συνομιλιών θα διατηρήσουν και θα εμβαθύνουν τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων· θεωρεί ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα παράσχει περαιτέρω κίνητρα για τον εκδημοκρατισμό και θα ενισχύσει τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και στις δύο χώρες·

7. υπενθυμίζει ότι οι νέοι της περιοχής έχουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και πιστεύει ότι ένα μέλλον χωρίς σαφή προοπτική θα έχει ως αποτέλεσμα την μετανάστευση από την περιοχή·

8. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, στην υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας 6 για τη συμφιλίωση και τις σχέσεις καλής γειτονίας της στρατηγικής διεύρυνσης του 2018, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως η περιφερειακή επιτροπή για τη στοιχειοθέτηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με εγκλήματα πολέμου και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1991 και της 31ης Δεκεμβρίου 2001 (RECOM), το Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας των Νέων (RYCO) και οι δραστηριότητες πολυδιάστατης διδασκαλίας της ιστορίας και ανάλυσης της μνήμης, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

9. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά την επόμενη συνεδρίασή του στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019, να αναλάβει τις ευθύνες του και να επιτύχει έναν συγκεκριμένο συμβιβασμό που να επιτρέπει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία· εγκρίνει την έναρξη της παράλληλης διαδικασίας μεταρρύθμισης της μεθοδολογίας της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για να σταματήσει η διαδικασία διεύρυνσης, και τονίζει ότι η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία δεν αποκλείει την έναρξη αυτής της διαδικασίας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και των λοιπών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

 

[1] ΕΕ C 252, 18.7.2018, σ.122.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0481.

[3] EE C 331 της 27.9.2018, σ. 88.

 [4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0480.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου