Menettely : 2019/2883(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0157/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0157/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma liittymisneuvottelujen aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa

(2019/2883(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

 ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksen päätteeksi annetun Sofian julkilausuman,

 ottaa huomioon 16. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon laajentumisstrategiasta ja vuosien 2013 ja 2014 tärkeimmistä haasteista (COM(2013)0700),

 ottaa huomioon Euroopan komission laatiman viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman,

 ottaa huomioon 17. ja 18. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta,

 ottaa huomioon myös Prespan sopimuksena tunnetun 17. kesäkuuta 2018 tehdyn lopullisen sopimuksen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 817 (1993) ja 845 (1993) kuvailtujen erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta,

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2019)0260) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Pohjois-Makedoniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0218),

 ottaa huomioon 29. toukokuuta 2019 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2019 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Albaniaa koskevasta vuoden 2019 kertomuksesta (SWD(2019)0215),

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, erityisesti 15. helmikuuta 2017 Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta[1] ja 29. marraskuuta 2018 Albaniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta[2] antamansa päätöslauselmat sekä 14. kesäkuuta 2017 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta[3] ja 29. marraskuuta 2018 entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta[4] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon Albanian liittymisen Natoon vuonna 2009 ja sen, että Pohjois-Makedoniasta on tulossa Naton 30. jäsenmaa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan,

A. ottaa huomioon, että vuonna 2003 Thessalonikissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tukevansa Länsi-Balkanin maiden tulevaa integroitumista eurooppalaisiin rakenteisiin ja totesi, että lopulta niiden jäsenyys unionissa on EU:lle tärkeä painopiste ja Balkanin maista tulee erottamaton osa yhtenäistä Eurooppaa;

B. ottaa huomioon, että 17. toukokuuta 2018 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa EU toisti ehdottoman tukensa Länsi-Balkanin EU-jäsenyysnäkymille;

C. ottaa huomioon, että kutakin laajentumismaata arvioidaan yksilöllisesti sen omien ansioiden perusteella sen mukaan, kuinka se edistyy Eurooppa-neuvoston asettamien kriteerien täyttämisessä, ja toteaa, että EU:hun liittymisen aikataulun määrittävät uudistusten nopeus ja laatu;

D. ottaa huomioon, että EU-jäsenyysnäkymät ovat olleet keskeinen kannustin uudistuksille Länsi-Balkanin maissa; ottaa huomioon, että laajentumisprosessilla on ollut ratkaiseva merkitys Länsi-Balkanin vakauttamisen kannalta,

E. katsoo, että alueellinen yhteistyö ja hyvät naapurisuhteet ovat olennaisia tekijöitä maiden edetessä kohti EU-jäsenyyttä;

F. ottaa huomioon, että vuosien 2016 ja 2018 komission edistymiskertomuksissa suositeltiin liittymisneuvottelujen aloittamista sekä Albanian että Pohjois-Makedonian kanssa;

G. toteaa, että 17. kesäkuuta 2018 tehty Prespan sopimus erimielisyyksien ratkaisemisesta, vuonna 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen päättämisestä ja Kreikan ja Pohjois-Makedonian välisen strategisen kumppanuuden perustamisesta on sopimuksena historiallisen tärkeä ja tarjoaa mallin koko Länsi-Balkanin alueen vakaudelle ja sovinnonteolle ja on parantanut hyviä naapuruussuhteita ja alueellista yhteistyötä ja tasoittanee tietä Pohjois-Makedonian lähentymiselle Euroopan unioniin;

H. ottaa huomioon, että elokuussa 2017 Bulgaria ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia allekirjoittivat kahdenvälisen ystävyyssopimuksen, jolla lopetettiin maiden väliset kiistat ja joka lähensi niitä toisiinsa EU-jäsenyyteen tähtäävän kumppanuuden kautta;

I. ottaa huomioon, että Albania on edistynyt hyvin oikeuslaitoksen uudistuksessa, jolla pyritään lisäämään oikeusalan instituutioiden riippumattomuutta, vastuuvelvollisuutta, ammattitaitoa ja tehokkuutta sekä lisäämään kansalaisten luottamusta oikeuselimiin;

J. ottaa huomioon, että koska Ranskan tasavallan presidentti käytti veto-oikeutta, 17. ja 18. lokakuuta 2019 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ei kyennyt sopimaan liittymisneuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa; ottaa huomioon, että tämä on kolmas kerta, kun Eurooppa-neuvosto ei kyennyt saamaan aikaan myönteistä päätöstä laajentumisesta kesäkuun 2018 ja 2019 Eurooppa-neuvoston kokousten jälkeen; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti palata laajentumisaiheeseen ennen Zagrebissa toukokuussa 2020 järjestettävää EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokousta;

1. pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston päätöstä lykätä jälleen kerran liittymisneuvottelujen aloittamista Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa;

2. korostaa, että koska EU ei ole lunastanut lupauksiaan eikä noudattanut sitoumuksiaan näitä maita kohtaan, se uhkaa menettää uskottavuutensa; uskoo vahvasti, että unionin laajentumispolitiikka on kaksisuuntainen prosessi, jossa molempien osapuolten on noudatettava sitoumuksiaan ja lunastettava antamansa lupaukset pysyäkseen uskottavina toimijoina ja luotettavina kumppaneina yhä epävakaammaksi muuttuvassa ympäristössä;

3. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että laajentumispolitiikan on perustuttava objektiivisiin kriteereihin eikä yksittäisten jäsenvaltioiden sisäpoliittisiin seikkoihin tai kahdenvälisiin kiistoihin; toteaa, että unionin laajentumispolitiikka on ollut sen ulkopolitiikan vaikuttavin väline ja että sen purkaminen entisestään saattaa aiheuttaa epävakautta unionin välittömässä naapurustossa;

4. muistuttaa, että komissio on suosittanut liittymisneuvottelujen aloittamista Albanian kanssa vuodesta 2016 lähtien ja vuodesta 2009 lähtien Pohjois-Makedonian kanssa, koska maat täyttävät objektiiviset kriteerit;

5. pitää myönteisenä Kreikan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä 17. kesäkuuta 2018 tehtyä Prespan sopimusta ja kiittää molempia osapuolia niiden huomattavista ponnisteluista löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu nimikysymykseen, joka on pitkään ollut syynä maan pattitilanteeseen etenemisessä kohti EU-jäsenyyttä; pitää myönteisenä Pohjois-Makedonian tasavallan panosta Balkanin rauhaan samoin kuin sitä, että maa on toiminut erinomaisena esimerkkinä rauhanomaisen ratkaisun löytämisestä pitkäaikaisiin kiistoihin;

6. tukee täysin komission Albaniasta antamaa suositusta tunnustuksena rohkaisevista uudistustoimista; katsoo, että seurantaprosessin ja liittymisneuvottelujen pikainen aloitus ylläpitää ja nopeuttaa uudistusvauhtia; katsoo, että neuvottelujen aloittaminen tarjoaisi lisäkannustimia demokratisointiin ja parantaisi valvontaa, vastuuvelvollisuutta ja vähemmistöjen oikeuksien täysimääräistä kunnioittamista molemmissa maissa;

7. palauttaa mieliin, että alueen nuorisolla on suuret odotukset EU:hun liittymisen suhteen, ja katsoo, että tulevaisuus ilman selkeitä näkymiä johtaa poismuuttoon alueelta;

8. kehottaa komissiota toteuttamaan yhdessä jäsenvaltioiden ja Länsi-Balkanin kumppaneiden kanssa sovintoa ja hyviä naapuruussuhteita koskevan vuoden 2018 laajentumisstrategian lippulaiva-aloitteen 6, myös tukemaan sellaisia aloitteita kuin entisen Jugoslavian alueella 1. tammikuuta 1991–31. joulukuuta 2001 tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomuksien kaikkia uhreja käsittelevä alueellinen totuuskomissio (RECOM) ja alueellinen nuorisoalan yhteistyöjärjestö RYCO sekä monia eri näkökulmia esiin tuovaa historianopetusta ja asioiden muistamista Euroopan neuvoston normien mukaisesti;

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa kantamaan 12. ja 13. joulukuuta 2019 pidettävässä kokouksessaan vastuunsa ja pyrkimään konkreettiseen kompromissiin, joka mahdollistaa liittymisneuvottelujen aloittamisen Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa; kannattaa EU:n laajentumispolitiikan menettelyjen uudistamiseen tähtäävän prosessin aloittamista samaan aikaan, kunhan tätä uudistusta ei käytetä laajentumisprosessin pysäyttämiseen, ja korostaa, että liittymisneuvottelujen aloittaminen Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa ei ole esteenä tälle prosessille;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden, Albanian, Pohjois-Makedonian ja muiden Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL C 252, 18.7.2018, s. 122.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0481.

[3] EUVL C 331, 18.9.2018, s. 88.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0480.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus