Procedura : 2019/2883(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0157/2019

Teksty złożone :

B9-0157/2019

Debaty :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0157/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tineke Strik, Catherine Rowett, Viola Von Cramon‑Taubadel, David Cormand, Philippe Lamberts, Yannick Jadot, Romeo Franz, Ciarán Cuffe, Monika Vana, Jutta Paulus, Michael Bloss, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0156/2019

B9‑0157/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

(2019/2883(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19-20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej,

 uwzględniając deklarację z Sofii przyjętą na zakończenie szczytu UE-Bałkany Zachodnie w dniu 17 maja 2018 r.,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 października 2013 r. dotyczący strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w latach 2013–2014 (COM(2013)0700),

 uwzględniając plan działania Komisji dotyczący liberalizacji reżimu wizowego z dnia 15 października 2012 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady z dni 17 oraz 18 października 2019 r.,

 uwzględniając umowę końcową w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności opisanych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817(1993) i 845(1993), rozwiązania umowy przejściowej z 1995 r. i ustanowienia partnerstwa strategicznego między Grecją a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z 17 czerwca 2018 r., znaną również jako umowa znad Prespy,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r. (COM(2019)0260) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Macedonii Północnej” (SWD(2019)0218),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2019 r. pt. „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2019 r.”, któremu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji pt. „Sprawozdanie za rok 2019 dotyczące Albanii” (SWD(2019)0215),

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Albanii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, w szczególności rezolucje z dnia 15 lutego 2017 r.[1] i 29 listopada 2018 r.[2] w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Albanii za rok 2016 i 2018 oraz rezolucje z dnia 14 czerwca 2017 r.[3] i 29 listopada 2018 r.[4] w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii / Macedonii Północnej za rok 2016 i 2018,

 uwzględniając przystąpienie Albanii do NATO w 2009 r. oraz fakt, że Macedonia Północna jest obecnie na drodze do uzyskania statusu 30. członka NATO,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze fakt, że w 2003 r. Rada Europejska w Salonikach podkreśliła swoje poparcie dla przyszłej integracji krajów Bałkanów Zachodnich ze strukturami europejskimi i stwierdziła, że ich ostateczne członkostwo w Unii stanowi dla UE wysoki priorytet oraz że Bałkany będą integralną częścią zjednoczonej Europy;

B. mając na uwadze, że na szczycie UE-Bałkany Zachodnie w dniu 17 maja 2017 r. UE potwierdziła swoje jednoznaczne poparcie dla perspektywy członkostwa Bałkanów Zachodnich w UE;

C. mając na uwadze, że każde państwo w procesie rozszerzenia jest oceniane indywidualnie na podstawie własnych postępów w zakresie kryteriów ustalonych przez Radę Europejską, a tempo i jakość reform determinują harmonogram przystąpienia do UE;

D. mając na uwadze, że perspektywa członkostwa w UE była podstawową zachętą do reform w krajach Bałkanów Zachodnich; mając na uwadze, że proces rozszerzenia odegrał decydującą rolę w stabilizacji Bałkanów Zachodnich;

E. mając na uwadze, że współpraca regionalna i stosunki dobrosąsiedzkie mają zasadnicze znaczenie dla postępów tych krajów na drodze do przystąpienia do UE;

F. mając na uwadze, że w sprawozdaniach z postępów w latach 2016 i 2018 Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych zarówno z Albanią, jak i z Macedonią Północną;

G. mając na uwadze, że porozumienie znad Prespy z dnia 17 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności i ustanowienia partnerstwa strategicznego między Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii a Grecją jest przełomową umową, która stanowi model stabilności i pojednania w całym regionie Bałkanów Zachodnich, polepsza atmosferę stosunków dobrosąsiedzkich i współpracy regionalnej i powinna utorować Macedonii Północnej drogę do integracji europejskiej;

H. mając na uwadze, że w sierpniu 2017 r. Bułgaria i ówczesna Była Jugosłowiańska Republika Macedonii podpisały dwustronny układ o przyjaźni, który położył kres kontrowersjom między tymi dwoma krajami i zbliżył je do siebie poprzez partnerstwo zorientowane na UE;

I. mając na uwadze, że poczyniono znaczne postępy w zakresie reformy sądownictwa w Albanii, które mają na celu zwiększenie niezależności, odpowiedzialności, profesjonalizmu i skuteczności krajowych instytucji sądowniczych oraz zwiększenie zaufania obywateli do organów sądowych;

J. mając na uwadze, że z powodu weta prezydenta Republiki Francuskiej Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 17 i 18 października 2019 r. nie była w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną; mając na uwadze, że już po raz trzeci, po posiedzeniach Rady Europejskiej w czerwcu 2018 r. i 2019 r., Rada Europejska okazała się niezdolna do podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie rozszerzenia; mając na uwadze, że Rada Europejska stwierdziła, iż powróci do kwestii rozszerzenia przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie, który odbędzie się w Zagrzebiu w maju 2020 r.;

1. wyraża ubolewanie z powodu decyzji Rady Europejskiej o ponownym odroczeniu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną;

2. podkreśla, że nie wypełniając swoich obietnic i zobowiązań wobec obu krajów, UE ryzykuje utratę wiarygodności; jest głęboko przekonany, że polityka rozszerzenia UE jest dwukierunkową drogą, w której obie strony muszą dotrzymywać swoich zobowiązań i wypełniać złożone obietnice, aby pozostać wiarygodnymi podmiotami i wiarygodnymi partnerami w coraz bardziej niestabilnym środowisku;

3. przypomina państwom członkowskim, że polityka rozszerzenia musi opierać się na obiektywnych kryteriach, a nie na względach polityki wewnętrznej lub dwustronnych kontrowersjach w poszczególnych państwach członkowskich; stwierdza, że polityka rozszerzenia UE była najskuteczniejszym instrumentem polityki zagranicznej Unii i że jej dalszy demontaż może prowadzić do niestabilności sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE;

4. przypomina, że od 2016 r. Komisja zaleca otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią, a od 2009 r. zaleca to samo z Macedonią Północną, ponieważ oba kraje spełniają obiektywne kryteria;

5. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie znad Prespy z dnia 17 czerwca 2018 r. między Grecją a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i wyraża uznanie dla obu stron za ich znaczące wysiłki na rzecz wypracowania wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania kwestii nazwy, która długo była przyczyną patowej sytuacji tego kraju w zakresie postępów na drodze do integracji europejskiej; przyjmuje z zadowoleniem fakt, że Republika Macedonii Północnej przyczyniła się do pokoju na Bałkanach i jest doskonałym przykładem znalezienia pokojowego rozwiązania długotrwałych sporów;

6. w pełni popiera zalecenie Komisji w sprawie Albanii w uznaniu zachęcających wysiłków reformatorskich; uważa, że szybkie rozpoczęcie procesu monitorowania i rozmów w sprawie przystąpienia utrzyma i zwiększy tempo reform; uważa, że otwarcie negocjacji stanowiłoby dalszą zachętę do demokratyzacji i zwiększyłoby kontrolę, odpowiedzialność i pełne poszanowanie praw mniejszości w obu krajach;

7. przypomina, że młodzież w regionie ma wysokie oczekiwania co do przystąpienia do UE, i uważa, że przyszłość bez jasnej perspektywy doprowadzi do migracji z regionu;

8. wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi i partnerami z Bałkanów Zachodnich podjęła dalsze działania w celu wdrożenia inicjatywy przewodniej nr 6 dotyczącej pojednania i dobrych stosunków sąsiedzkich w ramach strategii rozszerzenia z 2018 r., w tym inicjatyw wspierających, takich jak regionalna komisja ds. ustalenia faktów dotyczących zbrodni wojennych i innych naruszeń praw człowieka popełnionych na terytorium byłej Jugosławii w okresie od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2001 r. (RECOM), regionalne biuro współpracy młodzieży (RYCO) oraz wieloperspektywiczne nauczanie historii i praca nad pamięcią, zgodnie ze standardami Rady Europy;

9. wzywa Radę Europejską, by na następnym posiedzeniu w dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. przyjęła na siebie odpowiedzialność i znalazła konkretny kompromis umożliwiający rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną; popiera rozpoczęcie równoległego procesu reformowania metodologii polityki rozszerzenia UE, o ile reforma ta nie zostanie wykorzystana jako sposób na zatrzymanie procesu rozszerzenia, i podkreśla, że rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną nie stanowi przeszkody dla tego procesu;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Albanii, Macedonii Północnej i pozostałym krajom Bałkanów Zachodnich.

 

[1] Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s.122.

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0481.

[3] Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 88.

[4] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0480.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Informacja prawna