Procedure : 2019/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0161/2019

Indgivne tekster :

B9-0161/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0161/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, Andor Deli, László Trócsányi</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0156/2019

B9‑0161/2019

Europa-Parlamentets beslutning om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

(2019/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets konklusioner af 17. og 18. oktober 2019,

 der henviser til Rådets konklusioner af 18. juni 2019 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. maj 2019 om EU's udvidelsespolitik (COM(2019)0260), som blev ledsaget af arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, der bar titlerne "Rapport for 2019 om Albanien" (SWD(2019)0215), og "Rapport for 2019 om Nordmakedonien" (SWD(2019)0218),

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, navnlig beslutningerne af 15. februar 2017[1] og 29. november 2018[2] om Kommissionens 2016- respektive 2018-rapport om Albanien og af 14. juni 2017[3] og 29. november 2018[4] om Kommissionens 2016- respektive 2018-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien/Nordmakedonien,

 der henviser til Albaniens tiltrædelse af NATO i 2009 og til, at Nordmakedonien på nuværende tidspunkt er på vej til at blive NATO's 30. medlem,

 der henviser til den fælles skrivelse af 3. oktober 2019 fra formændene Donald Tusk, David Sassoli, Jean-Claude Juncker og den tiltrædende formand, Ursula von der Leyen, om indledning af tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 16 oktober 2013 med titlen "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan tiltræde Den Europæiske Union,

 der henviser til den endelige aftale om løsning af uoverensstemmelserne som beskrevet i FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993), ophævelsen af interimsaftalen af 1995 og etableringen af et strategisk partnerskab mellem Grækenland og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 17. juni 2018, også kendt som Prespa-aftalen,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde i Thessaloniki i 2003 understregede sin støtte til en fremtidig integration af landene på Vestbalkan i de europæiske strukturer og erklærede, at deres senere medlemskab af Unionen var en høj prioritet for EU, og at Balkanlandene ville blive en integrerende del af et forenet Europa;

B. der henviser til, at Det Europæiske Råd besluttede at vende tilbage til spørgsmålet om udvidelse inden topmødet mellem EU og Vestbalkan, som skal afholdes i maj 2020 i Zagreb;

C. der henviser til, at beslutningen om at indlede forhandlinger med Nordmakedonien og Albanien allerede blev udsat i juni 2019;

D. der henviser til, at der blev udskrevet valg i utide i Nordmakedonien som reaktion på udsættelsen af beslutningen om at indlede forhandlinger med landet;

1. udtrykker sin dybe skuffelse over, at EU ikke er nået til enighed om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien, eftersom begge lande har gjort en betydelig indsats for at opfylde EU's betingelser for indledning af tiltrædelsesforhandlinger, heriblandt vanskelige og historiske resultater såsom Nordmakedoniens ratificering af Prespa-aftalen og den domstolsreform, som Albanien har gennemført;

2. understreger, at en sådan manglende beslutning skader EU's troværdighed, eftersom integrationen af lande, der opfylder tiltrædelsesbetingelserne, hjælper EU med at fastholde sin internationale rolle og beskytte sine interesser, samtidig med at vejen mod tiltrædelse af EU også har en transformerende virkning på kandidatlandene selv; fastslår endvidere, at EU's udvidelsespolitik har været Unionens mest effektive udenrigspolitiske instrument, og at en videre afvikling heraf kunne føre til en stadigt mere ustabil situation i EU's umiddelbare naboskabsområde;

3. bemærker, at der ikke kan ske en reform af udvidelsesprocessen efter processen er igangsat, og at processen ikke må udgøre en hindring for de lande, der opfylder betingelserne for indledning af tiltrædelsesforhandlinger; bemærker endvidere, at kandidatlandene skal vurderes på grundlag af deres egne resultater og objektive kriterier og ikke på grundlag af indenrigspolitiske overvejelser i de enkelte medlemsstater, samt at det er hastigheden og kvaliteten af reformerne, der afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

4. fremhæver, at EU's manglende indledning af tiltrædelsesforhandlinger har resulteret i, at der blev udskrevet valg i utide i Nordmakedonien, hvilket har medført et troværdighedstab for dem, der har indgået kompromiser; mener, at denne situation, hvad gode naboskabsforbindelser angår, skaber et negativt billede af de pågældende kandidatlande; bemærker med bekymring, at dette kan give andre udenlandske aktører, hvis aktiviteter måske ikke stemmer overens med EU's værdier og interesser, mulighed for et tættere samarbejde med både Nordmakedonien og Albanien;

5. understreger, at denne beslutning sender et advarselssignal til andre kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan og skaber åbninger for andre påvirkninger;

6. beklager, at denne beslutning undergraver de bestræbelser, som Parlamentet har lagt i udvidelsesprocessen og -strategien for Vestbalkan;

7. beklager, at medlemsstaterne ikke var i stand til at nå frem til en enstemmig beslutning om at indlede forhandlinger, og opfordrer medlemsstaterne til at vise ansvar over for Albanien og Nordmakedonien og træffe en enstemmig positiv beslutning om at indlede forhandlinger, idet man holder sig konsekvenserne af en sådan manglende handling for øje, eftersom manglende vilje til at træffe modige beslutninger underminerer EU's stabilitet, forudsigelighed og troværdighed i vore partneres øjne;

8. mener, at den kommende Kommission straks bør gøre status over udvidelsespolitikken, idet den tager højde for virkningerne af Rådets nylige beslutning og samtidig fremhæver fordelene ved udvidelsen for både kandidatlandene og EU's medlemsstater; mener endvidere, at Kommissionen i overensstemmelse hermed bør revurdere og ændre strategien for Vestbalkan fra februar 2018;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringerne og parlamenterne i Nordmakedonien og Albanien.

 

[1] EUT C 252 af 18.7.2018, s. 122.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0481.

[3] EUT C 331 af 18.9.2018, s. 88.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0480.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse