Menettely : 2019/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0168/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0168/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{06/11/2019}6.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa</Titre>

<DocRef>(2019/2891(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil, Maximilian Krah</Depute>

<Commission>{ID}ID-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0168/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa

(2019/2891(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti uskon ja omantunnon vapautta koskevan 9 artiklan, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 67, 83 ja 165 artiklan,

 ottaa huomioon, että Puolassa ei ole asiaa koskevaa lainsäädäntöä,

 ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston asiakirjan ”Standards for Sexuality Education in Europe”[1],

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista[2],

 ottaa huomioon 21. lokakuuta 2019 annetun komission julkilausuman seksuaalikasvatuksen kriminalisoinnista Puolassa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vaikka ihmisen oikeudet on ilmaistu yksilön oikeuksina, niillä on perustavanlaatuinen sosiaalinen ulottuvuus, joka ilmenee olennaisesti ja perustavanlaatuisesti perheessä;

B. ottaa huomioon, että komissio totesi parlamentin 21. lokakuuta 2019 käymässä keskustelussa, että Puolassa ei ole tällä hetkellä voimassa lainsäädäntöä, jolla kriminalisoidaan seksuaalikasvatus ja että koulutuspolitiikka, ja siten myös opetuksen sisältö ja koulutusjärjestelmien organisointi, kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan;

C. ottaa huomioon, että kattavaan seksuaalikasvatukseen sisältyy kiistanalainen niin sanottu oikeuksiin perustuva lähestymistapa seksuaalikasvatukseen, joka kattaa paljon muutakin kuin vain lasten ja nuorten opettamisen seksuaalisesta kanssakäymisestä ja ihmisten lisääntymisestä;

D. toteaa, että ei ole olemassa sitovia YK:n asiakirjoja tai sopimuksia, joissa viitattaisiin oikeuteen kattavaan seksuaalikasvatukseen tai joissa olisi sitä koskevia määräyksiä;

E. ottaa huomioon, että kattavasta seksuaalikasvatuksesta ja sen sisällöstä ei ole yhtä ainoaa yleismaailmallista määritelmää;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen SEU) 5 artiklassa todetaan, että unionin toimivallan rajat määräytyvät annetun toimivallan periaatteen mukaisesti, että unionin toimivallan käyttöön sovelletaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja että toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille;

G. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 67 artiklassa todetaan, että unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä ja että Euroopan unionin tuomioistuin on ainoa toimielin, joka voi ratkaista jäsenvaltioiden mahdolliset perussopimusten rikkomiset;

H. ottaa huomioon, että nuoret ovat varhaisesta iästä lähtien laajalti alttiina pornografiselle sisällölle, erityisesti internetin välityksellä, sekä kotona että koulussa;

I. katsoo, että nuorten poikien ja tyttöjen seksualisointi tiedotusvälineissä on ilmiö, joka vaikuttaa sekä naisten että miesten emotionaaliseen kehitykseen ja seksuaalielämään, ja että sillä vakiinnutetaan osaltaan sukupuolistereotypioita ja edistetään seksuaalista väkivaltaa;

J. katsoo, että koulutus on yksi parhaista tavoista välittää sellaisia arvoja kuin rauha, ihmisarvon ymmärtäminen ja oikeudenmukaisuus virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen menetelmien avulla perheessä ja valtion kouluissa ja että päävastuu lapsen koulutuksesta on aina ensisijaisesti heidän vanhemmillaan;

1. palauttaa mieliin parlamentin kannan, jonka se esitti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevassa merkittävässä päätöslauselmassaan[3], ja jossa todettiin, että kouluissa annettavan seksuaalikasvatuksen muotoilu ja täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan;

2. muistuttaa, että Puolassa ei ole tällä hetkellä voimassa lainsäädäntöä, joka ”kriminalisoi seksuaalikasvatusta”;

3. pitää kantanaan, että vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus kouluttaa lapsiaan ja että erityisesti sukupuolikasvatuksen tarjoaminen on vanhempien perusoikeus ja että sitä on aina harjoitettava heidän tiiviissä valvonnassaan joko kotona tai heidän valitsemissaan koulutuskeskuksissa ja heidän valvontansa piirissä;

4. katsoo, että vanhempien ensisijainen oikeus kouluttaa lapsiaan on säilytettävä kaikissa vanhempien, opettajien ja kouluviranomaisten välisen yhteistyön muodoissa ja erityisesti osallistumisen muodoissa, joiden tarkoituksena on antaa vanhemmille mahdollisuus osallistua koulujen toimintaan ja koulutuspolitiikan muotoiluun ja täytäntöönpanoon;

5. katsoo, että äitien ja isien työ kotona on tunnustettava ja sitä on kunnioitettava, koska se on arvokasta perheelle ja yhteiskunnalle;

6. muistuttaa, että lapsen edun olisi oltava poikien ja tyttöjen opetuksesta ja hoidosta vastaavien ohjaava periaate;

7. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että vanhempien olisi saatava tarvittavaa tukea ja apua, jotta he voivat hoitaa kasvatustehtävänsä asianmukaisesti;

8. korostaa, että vanhempien ja perheen rooli ja valvonta on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, että nuorilla on jo varhaisesta iästä lähtien pääsy pornografiseen ja halventavaan sisältöön erityisesti internetin kautta; korostaa siksi, että sukupuolivalistuksen on oltava osa nuorten emotionaalisen ulottuvuuden luonnollista kehitystä ja että on tärkeää toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan vastavuoroisia kunnioittavia suhteita vastakkaisen sukupuolen edustajiin; kannustaa jäsenvaltioita käynnistämään vanhemmille sekä nuorten parissa työskenteleville aikuisille suunnattuja tiedotuskampanjoita pornografian haitallisista vaikutuksista nuoriin;

9. tuomitsee Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston yhteistyössä Saksan liittovaltion terveyskasvatusviraston (BZgA) kanssa antaman epäasianmukaisen suosituksen, jossa ehdotettiin varhaislapsuuden masturbaatiota alle 4-vuotiaille lapsille; kehottaa yleisemmin noudattamaan suurempaa varovaisuutta ja suhtautumaan kriittisemmin sukupuolentutkimukseen, joka muodostaa tällaisten julkaisujen teoreettisen perustan; on huolissaan viimeaikaisista raporteista, joiden mukaan tällaista tutkimusta on manipuloitu poliittisiin tarkoituksiin;

10. toteaa, että julkisia politiikkoja koskevien vapautusten avulla suojellaan jäsenvaltioiden oikeutta suojella perusarvojaan sellaisina kuin ne ovat ilmaistuina niiden aineellisessa perhe- ja koululainsäädännössä ja että vapautuksilla suojataan jäsenvaltioita sellaisten ulkomaisten oikeudellisten käsitteiden tuonnilta, joita ei ehkä ole olemassa jäsenvaltion omassa oikeusjärjestyksessä tai jotka saattavat olla jopa laittomia, mikä johtaisi EU:n oikeusjärjestelmän ja kansallisten oikeusjärjestelmien rinnakkaisen olemassaoloon ja siihen liittyviin heijastusvaikutuksiin ja käänteiseen syrjintään;

11. muistuttaa, että oikeusjärjestyksen perusteita koskevan periaatteen mukaan lapsen vanhemmilla tai laillisilla holhoojilla on vapaus varmistaa, että lapsi saa vanhempien tai holhoojien omien vakaumusten mukaista koulutusta, että lapsia ei pakoteta vastaanottamaan seksuaalikasvatusta vanhempien tai laillisten holhoojien toiveiden vastaisesti ja että lapsen etu on ohjaava periaate, joka takaa heidän täysimääräisen fyysisen ja psyykkisen terveytensä ja hyvinvointinsa;

12. kehottaa siksi EU:n toimielimiä, muita elimiä ja erillisvirastoja noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja pidättäytymään tällä politiikan alalla toimista, joilla nykyistä oikeudellista perustaa tulkittaisiin uudelleen;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Puolan tasavallan hallitukselle ja parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

 

[1] https://www.bzga-whocc.de/en/publications/standards-in-sexuality-education/.

[2] EUVL C 468, 15.12.2016, s. 66.

[3] EUVL C 468, 15.12.2016, s. 66.

Päivitetty viimeksi: 11. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus