Procedure : 2019/2860(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0172/2019

Indgivne tekster :

B9-0172/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2019 - 5.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0057

<Date>{07/11/2019}7.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0172/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 55k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3</TitreRecueil>


<Titre>om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003</Titre>

<DocRef>(D063846/02 – 2019/2860(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed</Commission>

Ansvarlige medlemmer: <Depute>Tilly Metz

Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen</Depute>


B9‑0172/2019

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

(D063846/02 – 20192860(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D063846/02),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer[1], særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

 der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 16. september 2019, som ikke mundede ud i en udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 11. oktober 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

 der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser[2],

 der henviser til den udtalelse, der blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 27. februar 2019 og offentliggjort den 5. april 2019[3],

 der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A. der henviser til, at Syngenta Crop Protection AG ("ansøgeren") den 16. december 2011 indgav en ansøgning om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ("den stablede GM-majs") og visse underkombinationer i overensstemmelse med artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at ansøgningen også omfattede markedsføring af produkter, der indeholder eller består af den stablede GM-majs, til andre anvendelsesformål end fødevarer og foderstoffer, undtagen dyrkning;

B. der henviser til, at den stablede GM-majs er opstået ved krydsning af seks genetisk modificerede begivenheder for majs og giver tolerance over for herbicider, der indeholder glufosinat og glyphosat, og frembringer fem insektdræbende proteiner ("Bt"- eller "Cry"-proteiner): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F og eCry3.1Ab, som er giftige for visse sommerfuglearter eller billelarver[5];

C. der henviser til, at der allerede er givet tilladelse til 22 underkombinationer af den stablede GM-majs; der henviser til, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse omfatter de resterende 34 underkombinationer[6];

D. der henviser til, at EFSA den 27. februar 2019 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 5. april 2019[7];

E. der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

Medlemsstatens bemærkninger og øvrige aspekter

F. der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA i løbet af den tre måneder lange høringsperiode[8]; der henviser til, at disse kritiske bemærkninger omfatter, at der hverken er foretaget toksicitetsundersøgelser af hele planten for den stablede GM-majs, og at der ikke er foretaget specifikke test af potentielle kombinerede virkninger af alle transgener, der er indeholdt i den stablede GM-majs, at usikkerheden om virkningerne af Cry-toksiner på pattedyr og mennesker fortsat består, at den sammenlignende vurdering ikke giver noget bevis for sikkerhed, at overvågningsplanen ikke sikrer, at der indsamles relevante oplysninger, og at den ikke er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF[9], og at muligheden for interaktion mellem herbicidrester og deres metabolitter ikke er blevet undersøgt og heller ikke deres niveauer;

G. der henviser til, at en uafhængig undersøgelse[10] bl.a. fastslår, at den toksikologiske vurdering, EFSA har foretaget, ikke er acceptabel, da det ikke er påvist, at afgrøden er sikker for import, at vurderingen ikke kan siges at opfylde kravene til vurdering af risici for immunsystemet, og at miljørisikovurderingen ikke er entydig;

H. der henviser til, at ansøgeren kun fremlagde undersøgelser vedrørende tre af de 34 underkombinationer, som EFSA har vurderet[11]; ansøgeren ikke fremlagde data for de resterende 31 underkombinationer;

Manglende vurdering af herbicidrester, metabolitter og cocktailvirkninger

I. der henviser til, at en række undersøgelser viser, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse af "supplerende" herbicider, især på grund af fremvæksten af herbicidtolerant ukrudt[12]; der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at den stablede GM-majs vil blive udsat for både større og gentagne doser af glufosinat og glyphosat, og at der derfor kan forekomme en større mængde herbicidrester i høsten;

J. der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker;

K. der henviser til, at der ifølge EFSA mangler toksikologiske data, der gør det muligt at foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne for så vidt angår flere af de nedbrydningsprodukter fra glyphosat, der er relevante for genetisk modificerede glyphosattolerante afgrøder[13];

L. der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed opfylder "udelukkelseskriterierne" i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009[14]; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat til anvendelse i Unionen udløb den 31. juli 2018[15];

M. der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres nedbrydningsprodukter fundet på genmodificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (EFSA's GMO-panel) og derfor ikke foretages som led i godkendelsesprocessen for GMO'er; der henviser til, at dette er problematisk, eftersom måden, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, såvel som sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter) kan skyldes selve den genetiske modifikation[16];

N. der henviser til, at der på grund af særlige landbrugsmetoder i forbindelse med dyrkning af herbicidtolerante genetisk modificerede planter er særlige mønstre for anvendelsen, eksponeringen, forekomsten af specifikke metabolitter og fremkomsten af kombinatoriske virkninger, som kræver særlig opmærksomhed; der henviser til, at EFSA ikke har taget disse forhold i betragtning;

O. der henviser til, at det derfor ikke kan konkluderes, at indtagelse af den stablede GM-majs eller dens underkombinationer er sikker for menneskers og dyrs sundhed;

Manglende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og dertil knyttede kontroller

P. der henviser til, at der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005[17], som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder, der er produceret i tredjelande, når anvendelsen af pesticider resulterer i andre restkoncentrationer end dem, der følger af landbrugsmetoderne i Unionen; der henviser til, at dette rent faktisk er tilfældet for importerede herbicidtolerante GM-afgrøder på grund af de øgede mængder af herbicider, der anvendes til dem, i forhold til ikke-GM-afgrøder;

Q. der henviser til, at de tilgængelige data imidlertid ifølge en EFSA-gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for glyphosat i 2018 var utilstrækkelige til at udlede maksimalgrænseværdier og risikovurderingsværdier for glyphosat i forbindelse med GM-majs med en EPSPS-ændring[18]; der henviser til, at den stablede GM-majs har denne EPSPS-ændring[19];

R. der igen henviser til, at restprodukter fra importerede afgrøder til fødevarer og foder af aktive stoffer, som ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, såsom glufosinat, i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 bør kontrolleres og overvåges nøje[20];

S. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det seneste samordnede flerårige kontrolprogram for Unionen (for 2020, 2021 og 2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationer af glufosinat (eller glyphosat) i majs (hvad enten de er genmodificerede eller ej)[21]; der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at den stablede GM-majs, dens underkombinationer eller afledte produkter heraf til fødevarer og foder vil overstige de maksimalgrænseværdier, der bør indføres og overvåges for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

Bt-proteiner

T. der henviser til, at en række undersøgelser viser, at der er observeret bivirkninger, som efter eksponering for Bt-proteiner kan påvirke immunsystemet, og at nogle Bt-proteiner kan have adjuvansegenskaber[22], hvilket betyder, at de kan øge de allergifremkaldende egenskaber hos andre proteiner, de kommer i kontakt med;

U. der henviser til, at det i en mindretalsudtalelse, som blev vedtaget af et medlem af EFSA's GMO-panel i forbindelse med vurderingen af en anden stablet GM-majs og dens underkombinationer, blev konstateret, at der ganske vist aldrig er fundet utilsigtede virkninger for immunsystemet i en ansøgning, i forbindelse med hvilken der udtrykkes Bt-proteiner, men at de "ikke kan iagttages i de toksikologiske undersøgelser [...], der i øjeblikket anbefales og udføres med henblik på EFSA's sikkerhedsvurdering af genetisk modificerede planter, fordi disse undersøgelser ikke medtager behørige test til dette formål"[23];

V. der henviser til, at en nylig undersøgelse viser, at den hurtige stigning i brugen af neonicotinoid-frøbehandlinger i USA er sammenfaldende med den øgede udplantning af genetisk modificeret Bt-majs[24]; der henviser til, at Unionen har forbudt udendørs brug af tre neonicotinoider, herunder til bejdsning af frø, på grund af deres indvirkning på honningbier og andre bestøvere[25];

W. der henviser til, at vurdering af den potentielle interaktion mellem Bt-proteiner og restkoncentrationer af herbicider og deres metabolitter anses for at ligge uden for EFSA's GMO-panels ansvarsområde og derfor ikke foretages som led i risikovurderingen;

Udemokratisk beslutningstagning

X. der henviser til, at afstemningen den 16. september 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 11. oktober 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

Y. der henviser til, at Kommissionen erkender, at det er problematisk, at afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket i høj grad er en undtagelse for produktgodkendelser som helhed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer[26]; der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk[27];

Z. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og mod dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at godkende nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen – til trods for, at den selv har anerkendt de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger – fortsat godkender GMO'er;

AA. der henviser til, at der ikke kræves nogen ændring af lovgivningen for, at Kommissionen kan undlade at godkende GMO'er, når der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget[28];

1. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002[29], er at give et grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til GM-fødevarer og -foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3. anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4. gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5. opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at ophøre med at godkende GMO'er, når medlemsstaterne i appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, uanset om det er til dyrkning eller til fødevare- og foderbrug, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011;

6. opfordrer Kommissionen til ikke at godkende herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder, før de sundhedsrisici, der er forbundet med restkoncentrationer af herbicidrester, er blevet grundigt undersøgt i hvert enkelt tilfælde, hvilket kræver en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med supplerende herbicider, deres metabolitter og eventuelle kombinatoriske virkninger;

7. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante GM-planter, uanset om den pågældende GM-plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen til fødevare- og foderstofbrug;

8. opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af GM-planter til fødevare- eller foderstofbrug, som er gjort tolerante over for et stof til ukrudtsbekæmpelse, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen;

9. opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen underkombinationer af stablede GM-begivenheder, medmindre de er blevet grundigt evalueret af EFSA på grundlag af fuldstændige data fremlagt af ansøgeren;

10. mener mere specifikt, at det er i strid med de generelle fødevareretlige principper, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002, at godkende plantesorter, for hvilke der ikke er fremlagt nogen sikkerhedsoplysninger, og som ikke engang er blevet afprøvet eller skabt endnu;

11. opfordrer EFSA til yderligere at udvikle og systematisk anvende metoder, der gør det muligt at kortlægge utilsigtede virkninger af stablede GM-begivenheder, f.eks. i forbindelse med Bt-toksiners adjuvansegenskaber;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler, såsom Parisaftalen om klimaændringer, FN's biodiversitetskonvention og FN's mål for bæredygtig udvikling, som "relevante bestemmelser i EU-lovgivningen" og/eller "legitime faktorer" i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, og give dem den vægt, de fortjener, samt oplyse om, hvordan de er blevet taget i betragtning i beslutningsprocessen;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

[2] EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

[3] Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og underkombinationer til anvendelse i fødevarer og foder, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635

[4] I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger, i hvilke der blev gjort indsigelse mod godkendelsen af GMO'er. Endvidere har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:

- Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028).

- Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029).

- Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).

[5] EFSA's udtalelse, s. 11, tabel 4.

[6] Seks underkombinationer af fem begivenheder (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 underkombinationer af fire begivenheder (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 og MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 underkombinationer af tre begivenheder (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 og 1507 × 5307 × GA21); og fem underkombinationer af to begivenheder (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 og 5307 × GA21).

[7] Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og underkombinationer til anvendelse i fødevarer og foder, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635

[8] Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende den stablede GM-majs kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

[9] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

[11] EFSA's udtalelse, s. 24.

[12] Se f.eks. Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; 28. september 2012, bind 24 (1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

[13] EFSA, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate". EFSA Journal 2015; 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[14] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

[16] Dette er netop tilfældet for glyphosat, som anført i EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[17] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1). Se betragtning 26.

[18] "Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005", EFSA Journal 2018; 16(5):5263, s. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263

[19] EFSA's udtalelse, s. 12.

[20] Se betragtning 8 i forordning (EF) nr. 396/2005.

[21] Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).

[22] For en gennemgang se Rubio Infante, N., & Moreno-Fierros, L. "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals". Journal of Applied Toxicology, Maj 2016, 36(5): s. 630-648:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

[23] Ansøgning EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21-majs og tre underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse), mindretalsudtalelse, J.M. Wal, medlem af EFSA's GMO-panel, EFSA Journal 2018;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.

[24] "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops", Douglas, M.R., og Tooker, J.F., Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, offentliggørelsesdato (internet): 20. marts 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

[26] Jf. f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.

[27] Jf. f.eks. åbningstalen ved Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).

[28] Kommissionen "kan" - ikke "skal" - gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget, jf. forordning (EU) nr. 182/2011 (artikel 6, stk. 3).

[29] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Seneste opdatering: 11. november 2019Juridisk meddelelse