Procedure : 2019/2876(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0180/2019

Indgivne tekster :

B9-0180/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2019 - 8.8
CRE 26/11/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0066

<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0180/2019</NoDocSe>
PDF 209kWORD 64k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder</Titre>

<DocRef>(2019/2876(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan‑Rareş Bogdan, Eugen Tomac</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Bettina Vollath</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan‑Christoph Oetjen, Abir Al‑Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie‑Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva‑Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon‑Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad‑Marius Botoş, Jane Brophy</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos‑Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz, Marie Toussaint</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Anne‑Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Mario Furore</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

B9‑0180/2019

Europa-Parlamentets beslutning om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder

(2019/2876(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen) af 20. november 1989,–  der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

 der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/800 af 11. maj 2016 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager[2],

 der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig princip nr. 11 om børnepasning og støtte til børn,

 der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om beskyttelse af migrantbørn[3] og Kommissionens meddelelse af 12. april 2017 om beskyttelse af migrantbørn (COM(2017)0211),

 der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om interkønnedes rettigheder[4],

 der henviser til generel bemærkning nr. 10 fra Komitéen for Barnets Rettigheder af 25. april 2007 om børns rettigheder i forbindelse med ungdomsretspleje,

 der henviser til generel bemærkning nr. 13 fra Komitéen for Barnets Rettigheder af 18. april 2011 om barnets ret til beskyttelse mod alle former for vold,

 der henviser til generel bemærkning nr. 14 fra Komitéen for Barnets Rettigheder af 29. maj 2013 om, at barnets tarv altid skal komme i første række,

 der henviser til artikel 37 i børnekonventionen, den generelle bemærkning nr. 6 fra FN's Komité for Barnets Rettigheder af 1. september 2005 og rapporten fra FN's Komité for Barnets Rettigheder af 28. september 2012 om dagen for generelle drøftelser om alle børns rettigheder i forbindelse med international migration,

 der henviser til UNICEF's situationsrapport om verdens børn (2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at et barn i henhold til artikel 1 i børnekonventionen "[i] denne konvention forstås ved [...] ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet";

B. der henviser til, at der bor 100 millioner børn i Europa, og de udgør over 20 % af EU's befolkning, og børn under 18 år udgør over 40 % af befolkningen i udviklingslandene;

C. der henviser til, at fremme af barnets rettigheder er et udtrykkeligt mål for EU's politikker, der er nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som kræver, at barnets tarv skal komme i første række i alle EU's handlinger;

D. der henviser til, at børnekonventionen er den mest ratificerede internationale menneskerettighedskonvention, som er blevet ratificeret af alle EU's medlemsstater, og som fastsætter klare retlige forpligtelser til at fremme, beskytte og opretholde rettighederne for ethvert barn inden for deres jurisdiktion; der henviser til, at Europa-Parlamentet den 20. november afholder en konference på højt plan for at markere 30-årsdagen for børnekonventionen; der henviser til, at Europa-Parlamentets formand har lovet, at den internationale børnedag vil blive fejret hvert år den 20. november med et arrangement i Europa-Parlamentet med deltagelse af børn;

E. der henviser til, at børns rettigheder fortsat krænkes i mange dele af verden, herunder i EU's medlemsstater, som følge af vold, mishandling, udnyttelse, fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling på grund af religion, handicap, køn, seksuel identitet, alder, etnicitet, migration eller opholdsstatus;

F. der henviser til, at artikel 12 i børnekonventionen og artikel 24 i EU's charter om grundlæggende rettigheder fastslår børns ret til at udtrykke deres synspunkter, og at der skal tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed;

G. der henviser til, at det i artikel 5 i børnekonventionen hedder, at "[d]eltagerstaterne skal respektere det ansvar og de rettigheder og pligter, som forældrene har, eller hvor dette finder anvendelse, tilsvarende ansvar, rettigheder og pligter for så vidt angår medlemmerne af den udvidede familie eller samfundet i overensstemmelse med stedlig sædvane, samt værger eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, til på en måde, der svarer til den løbende udvikling af barnets evner, at yde passende vejledning og støtte til barnet i udøvelsen af rettighederne anerkendt i denne konvention";

H. der henviser til, at globale problemer såsom klimaændringer, nye teknologier og digitalisering indebærer nye trusler mod børn, men også giver nye muligheder for at lære og skabe forbindelser;

I. der henviser til, at EU har forpligtet sig til at gennemføre de 17 mål for bæredygtig udvikling, både i sine interne og eksterne politikker, herunder verdensmål nr. 16.2 om "at sætte en stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn";

J. der henviser til, at næsten 25 millioner børn under 18 år risikerer fattigdom eller social udstødelse i EU; der henviser til, at fattigdom fratager børn mulighed for uddannelse, børnepasning, adgang til sundhedspleje, passende kost og bolig, familiestøtte og endda beskyttelse mod vold og kan have meget langvarige virkninger; der henviser til, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har påpeget, at bekæmpelsen af børnefattigdom også er et spørgsmål om grundlæggende rettigheder og retlige forpligtelser[5];

K. der henviser til, at børn og unge i den reviderede europæiske konsensus om udvikling beskrives som drivkræfter for udvikling og forandring og som vigtige bidragydere til 2030-dagsordenen, herunder gennem deres evne til at innovere; der henviser til, at det i konsensussen også fastslås, at EU og dets medlemsstater vil styrke de unges rettigheder og sætte dem i stand til at varetage deres interesser ved at fremme deres deltagelse i lokale økonomier, samfund og beslutningsprocesser;

L. der henviser til, at investering i børns fremtid, betydningen af at beskytte børn gennem en omfattende strategi for børns rettigheder og oprettelsen af børnegarantien som et redskab til bekæmpelse af fattigdom og sikring af, at børn har adgang til basale tjenester, fremhæves som topprioriteter i opgavebeskrivelserne for Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi Dubravka Šuica og den indstillede kommissær med ansvar for beskæftigelse Nicolas Smith;

M. der henviser til, at børn er en sårbar gruppe, der bliver stærkt påvirket af de negative konsekvenser af klimaændringer og er blandt de første ofre for deres skadelige virkninger såsom tørke, oversvømmelser og storme, fødevarekriser, forurening; der henviser til, at mere end ét ud af fire dødsfald blandt børn under 5 år på verdensplan er direkte eller indirekte forbundet med miljørisici[6];

N. der henviser til, at næsten hver fjerde offer for menneskehandel, der registreres i EU, er et barn, herunder menneskehandel inden for deres egen medlemsstat; der henviser til, at især piger rammes og handles med henblik på seksuel udnyttelse[7];

O. der henviser til, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn på internettet er en alvorlig krænkelse af børns grundlæggende rettigheder, hvilket medfører enorme traumer med langvarige skadelige konsekvenser for børneofrene, der kan følge dem langt ind i voksenlivet, og at det er et voksende fænomen; der henviser til, at nye former for kriminalitet såsom "hævnpornografi" og sexafpresning er stigende på internettet, og at de skal imødegås med konkrete foranstaltninger af medlemsstaterne; der henviser til, at antallet af børnepornografi på internettet ifølge de seneste opgørelser er steget dramatisk og i et hidtil uset tempo og udbredes på grund af internettet, og at der er tale om mere end 45 millioner billeder og videoer, der er mærket som seksuelt misbrug af børn[8];

P. der henviser til, at barnets ret til uddannelse altid skal sikres;

Generelle bemærkninger

1. mener, at børns rettigheder bør stå helt centralt i EU's politikker, og at 30-året for børnekonventionen er en lejlighed til at sikre, at den gennemføres fuldt ud i politik og i praksis, og til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre respekten for alle børns rettigheder alle steder i verden, navnlig de mest udsatte, så ingen lades i stikken;

2. opfordrer den tiltrædende formand for Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at øge synligheden af EU's indsats med hensyn til børns rettigheder, f.eks. ved at udpege en højtstående person som EU's repræsentant for børns rettigheder; foreslår, at denne repræsentant får et eksplicit og eksklusivt ansvar for børn, vil tjene som reference for alle EU-spørgsmål og politikområder vedrørende børn og vil sikre en konsekvent og koordineret tilgang til beskyttelse af børns rettigheder i alle interne og eksterne EU-politikker og -foranstaltninger; opfordrer til, at der oprettes et EU-center for beskyttelse af børn for at sikre denne konsekvente og koordinerede tilgang og sikre en effektiv og koordineret indsats mod seksuelt misbrug af børn og alle former for vold mod børn;

3. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at princippet om barnets tarv altid respekteres fuldt ud i al lovgivning, i alle beslutninger, der træffes af regeringsrepræsentanter på alle niveauer, og i alle domstolsafgørelser, og tilskynder medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis med henblik på at øge den korrekte anvendelse af princippet om barnets tarv i hele EU;

4. glæder sig over, at den nye Kommission har forpligtet sig til at fremlægge en ny omfattende strategi for børns rettigheder; minder om, at EU's engagement i beskyttelsen af barnets rettigheder er forankret i artikel 3, stk. 3, i traktaten om TEU, i artikel 24 i charteret og i den reviderede europæiske konsensus om udvikling; opfordrer Kommissionen til at forelægge en strategi for støtte til og beskyttelse af børn alle steder i verden, uden undtagelse, som omfatter et specifikt budget og en børnemarkør i forbindelse med fordelingen af Kommissionens budgetter, der vil gøre det muligt at måle og overvåge EU's investeringer i børn og sikre ansvarlighed;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan EU kan tiltræde børnekonventionen;

6. minder om, at alle målene for bæredygtig udvikling er relevante for sikring af børns rettigheder; opfordrer Kommissionen til at forelægge en ambitiøs og omfattende ramme for børns rettigheder for EU og dets medlemsstater, som vil gøre det muligt for dem at opfylde de 17 mål for bæredygtig udvikling, navnlig ved at gennemføre de mål for bæredygtig udvikling, der hænger nært sammen med børn, og ved at anvende indikatorer for målene, der er direkte forbundet med børns rettigheder;

7. minder om, at klimaændringer og miljørisici som følge af menneskelige aktiviteter, herunder luftforurening, hormonforstyrrende stoffer og pesticider, har en skadelig indvirkning på børn; opfordrer EU og medlemsstaterne til at intensivere indsatsen for at sikre et sundt miljø for børn og bekæmpe de negative virkninger af klimaændringer, navnlig ved at reducere drivhusgasemissioner, i overensstemmelse med Parisaftalen;

8. bemærker, at uligheder mellem kønnene har en enorm indvirkning på børns livskvalitet; påpeger, at på trods af bemærkelsesværdige fremskridt er køn stadig en af de vigtigste årsager til ulighed, udstødelse og vold i hele verden og har en dybtgående indvirkning på børn;

9. understreger, at børn er sårbare forbrugere, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at beskytte børn mod aggressive, vildledende og påtrængende reklameaktiviteter og profilering af børn i kommercielt øjemed for at sikre, at audiovisuel kommerciel kommunikation fra udbydere af medietjenester og videodelingsplatforme under deres jurisdiktion ikke tilskynder til adfærd, der er til skade for børns sundhed eller sikkerhed, navnlig for så vidt angår føde- og drikkevarer, der har et højt salt-, sukker- eller fedtindhold, eller som på en anden måde ikke opfylder de nationale eller internationale ernæringsmæssige retningslinjer;

10. glæder sig over, at udryddelse af børnearbejde er blandt Kommissionens nye prioriteter; opfordrer den nye Kommission til at anvende en nultolerancetilgang over for børnearbejde; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at forpligte erhvervslivet til at udrydde børnearbejde; opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at varer, der omsættes på deres område, ikke er blevet fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde eller børnearbejde;

Interne politikker

Sætte en stopper alle former for vold mod børn

11. fordømmer alle former for vold mod børn, herunder fysiske, seksuelle og verbale angreb, vold online og offline, tvangsægteskaber, børnearbejde, prostitution, menneskehandel, handel med organer, tortur, anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, æresdrab, kvindelig kønslemlæstelse, rekruttering, værnepligt og anvendelse af børn som soldater og menneskelige skjold, afsavn, forsømmelse og fejlernæring samt psykisk vold og alle former for mobning; mener, at tradition, kultur, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning aldrig kan bruges til at retfærdiggøre vold mod børn; minder om den vigtige rolle, som lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer kan spille med hensyn til at udrydde alle former for vold mod børn;

12. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde lovgivning, der forbyder og straffer korporlig afstraffelse af børn eller, hvor en sådan allerede findes, at sikre en effektiv gennemførelse heraf;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en national strategi og anlægge en holistisk tilgang med mange interessenter med henblik på at udrydde seksuel vold og seksuelt misbrug af børn, både online og offline; understreger, at det er af afgørende betydning at samarbejde med erhvervslivet, og opfordrer IKT-virksomheder og onlineplatforme til at påtage sig deres del af ansvaret i kampen mod seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn på internettet; understreger betydningen af, at medlemsstaterne iværksætter nationale oplysningskampagner, der på en børnevenlig måde oplyser børn om de risici og trusler, der er forbundet med internettet, samt kampagner rettet mod forældre;

14. glæder sig over Rådets konklusioner af 8. oktober 2019 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og opfordrer de nuværende og kommende rådsformandskaber til at intensivere bestræbelserne på at sikre, at medlemsstaterne træffer konkrete foranstaltninger for bedre at kunne bistå ofre og udarbejde effektive forebyggelses-, efterforsknings- og retsforfølgningsforanstaltninger med henblik på at sikre, at gerningsmændene stilles for en domstol;

15. opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre direktiv 2011/93/EU og Parlamentets beslutning om gennemførelse af direktiv 2011/93/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi[9]; opfordrer de medlemsstater, der er parter i Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (Lanzarotekonventionen), til at gennemføre anbefalingerne fra Lanzarotekomitéen (Komitéen for parterne i Lanzarotekonventionen);

16. erkender, at de retshåndhævende myndigheder står over for en hidtil uset stigning i antallet af rapporter om børnepornografi på internettet og møder enorme udfordringer med hensyn til at håndtere arbejdsbyrden, idet de fokuserer deres indsats på billeder af de yngste, mest sårbare ofre; understreger behovet for flere investeringer, navnlig fra industrien og den private sektor, i forskning og udvikling og nye teknologier, der er udformet til at spore børnepornografi på internettet og fremskynde fjernelsesprocedurer;

17. opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder og civilsamfundsorganisationer, herunder hotline-netværk, som bekæmper seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn; opfordrer Kommissionen til at støtte organisationer, der bekæmper seksuelt misbrug af børn og seksuel udnyttelse af børn som f.eks. WePROTECT Global Alliance;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger for at sætte en stopper for seksuelt misbrug af børn ved at investere i forebyggende foranstaltninger, identificere specifikke programmer for potentielle lovovertrædere og yde effektiv støtte til ofrene;

19. opfordrer Kommissionen til at ajourføre strategien for et bedre internet for børn, der blev udformet i 2012[10];

Investering i børn

20. opfordrer EU og dets medlemsstater til at investere i offentlige tjenester for børn, herunder børnepasning, uddannelse og sundhed, og navnlig i udvidelse af det offentlige net af børnehaver, vuggestuer og almennyttige offentlige tjenester, der tilbyder fritidsaktiviteter for børn;

21. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage love, der sikrer og styrker retten til barsels- og fædreorlov med henblik på at tilvejebringe et sundt og stabilt miljø for børn, især i de første måneder af deres liv; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at sikre fuld gennemførelse af direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv, eftersom opnåelse af en bedre og mere retfærdig balance mellem arbejds- og privatliv vil have en positiv indvirkning på børns velfærd; minder om, at børn har ret til at være sammen med deres forældre, og at de har brug for tilstrækkelig tid sammen og tilstrækkelig indkomst for at leve i sikkerhed og trivsel;

22. opfordrer EU og dets medlemsstater til at intensivere bestræbelserne på at udrydde børnefattigdom ved at vedtage en yderligere henstilling fra Rådet om investering i børn for at ajourføre og opgradere den politiske ramme, der skal vejlede medlemsstaterne i deres bestræbelser på at sikre, at børn vokser op i inklusive og velstående samfund, hvor ingen lades i stikken, og ved at fastsætte mål i EU's 2030-dagsorden for at halvere omfanget af børnefattigdom; gentager, at der er behov for at forbedre indsamlingen af opdelte data for at hjælpe med at overvåge og vurdere fremskridt i retning af udryddelse af fattigdom og social udstødelse;

23. opfordrer medlemsstaterne til at støtte oprettelsen af en europæisk børnegaranti med passende ressourcer for at tilskynde til nationale politiske reformer med henblik på at bidrage til lige adgang for børn til gratis sundhedspleje, gratis uddannelse, gratis børnepasning, ordentlige boligforhold og tilstrækkelig ernæring til udryddelse af børnefattigdom og social udstødelse; minder om vigtigheden af at indføre børns rettigheder og velfærd som parametre for de landespecifikke henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester og i overensstemmelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder;

24. opfordrer EU og medlemsstaterne til at investere i børn og unge og give dem de færdigheder og den viden, der kræves til arbejdsmarkedet, så de kan nyde godt af deres ret til at trives og indfri deres fulde potentiale som aktører for forandring i samfundet;

25. opfordrer medlemsstaterne til at investere i forebyggende foranstaltninger for at tackle det tiltagende problem med psykiske lidelser[11] hos børn i deres nationale systemer og sikre tilstrækkelig finansiering til skolerne, så de kan yde rådgivning, og så lærerne er tilstrækkeligt uddannede;

26. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til udtrykkeligt at betragte børn som en prioritet i forbindelse med programmeringen og gennemførelsen af regionale politikker og samhørighedspolitikker som f.eks. den europæiske handicapstrategi, EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og EU's politik for ligestilling og ikke-forskelsbehandling;

Uddannelse

27. opfordrer medlemsstaterne til at garantere alle børn retten til uddannelse;

28. fremhæver betydningen af en helhedsorienteret tilgang til uddannelse, som søger at sætte børn i stand til at bruge deres akademiske læring som fundament for deres følelsesmæssige og sociale udvikling, og hvori der også indgår et hensyn til børnenes psykologiske, sociale og følelsesmæssige vækst; fremhæver betydningen af kreativitet, kunst og kultur inden for uddannelse;

29. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af skolefrafald og sikre kønsneutral adgang til kvalitetsuddannelse fra den tidlige barndom til teenagealderen, herunder for børn med handicap, marginaliserede børn og personer, der bor i områder, som er ramt af humanitære katastrofer eller andre nødsituationer;

30. understreger, at rummelighed og innovation bør være de vigtigste principper for uddannelse og undervisning i den digitale tidsalder; mener, at digitale teknologier ikke bør skærpe eksisterende uligheder, men i stedet anvendes til at lukke den digitale kløft mellem studerende fra forskellige socioøkonomiske baggrunde og regioner i EU; understreger, at en inklusiv tilgang skal udnytte det fulde potentiale af de ressourcer, der tilvejebringes af de nye digitale teknologier, herunder individuel uddannelse og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, og i den forbindelse kan give personer fra dårligt stillede grupper og personer med færre muligheder adgang til kvalitetsuddannelse, blandt andet ved at støtte integrationen af migranter og flygtninge samt mindretal;

31. opfordrer medlemsstaterne til at garantere retten til inklusiv uddannelse og sikre adgang til omfattende, alderssvarende information om sex og seksualitet og sikre skolesøgende unge adgang til undervisning i seksuel og reproduktiv sundhedspleje og samlivsforhold, navnlig i lyset af de foranstaltninger, som visse lande har truffet, og som forbyder skoler at beskæftige sig med seksuel orientering og kønsidentitet;

Børnevenlig retspleje/adgang til domstolsprøvelse for børn

32. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til hurtig og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2016/800 om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkte eller tiltalte i straffesager[12];

33. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre Europarådets retningslinjer om børnevenlig retspleje[13]; understreger, at barnets tarv altid bør komme i første række i forbindelse med afgørelser, som vedrører børn, der er i kontakt med retssystemet, og at barnets ret til at blive hørt altid bør sikres, jf. artikel 12 i FN's børnekonvention; minder om, at der bør indføres særlige beskyttelsesordninger for børn, der kommer i kontakt med retssystemet, herunder i familiemæssige spørgsmål som skilsmisse eller adoption samt administrative spørgsmål;

Migrantbørn

34. minder om, at barnets tarv bør komme i første række i alle afgørelser, der vedrører børn og migration;

35. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldstændig gennemførelse af pakken om det fælles europæiske asylsystem med henblik på at forbedre forholdene for alle migrantbørn og navnlig uledsagede børn i EU; opfordrer i den forbindelse indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre noget ved den aktuelle bekymrende situation for børn i EU's migranthotspots; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forstærke indsatsen for at sætte en stopper for frihedsberøvelse af børn i forbindelse med migration i hele EU i overensstemmelse med New York-erklæringen om flygtninge og migranter[14], udarbejde lokalsamfundsbaserede alternativer til tilbageholdelse samt prioritere integration, uddannelse og psykologisk støtte;

36. understreger, at et uledsaget barn frem for alt er et barn, der potentielt er i fare, og at beskyttelse af børn snarere end migrationspolitikker skal være det ledende princip for medlemsstaterne og EU, når de beskæftiger sig med børn, således at det grundlæggende princip om hensynet til barnets tarv respekteres; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om uledsagede mindreåriges situation i EU[15] og opfordrer Kommissionen til at forny sin handlingsplan om uledsagede mindreårige (2010-2014);

37. opfordrer alle medlemsstaterne til at lette familiesammenføring på en positiv, human og hurtig måde i overensstemmelse med artikel 10 i FN's børnekonvention;

38. udtrykker bekymring over, at børn fortsat kommer til verden som statsløse, også på EU's område, og fortsat udelukkes fra at få adgang til grundlæggende rettigheder, herunder sundhedspleje, uddannelse og social beskyttelse; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at finde en løsning på spørgsmålet om statsløse børn i og uden for EU i overensstemmelse med folkeretten; opfordrer Kommissionen til at arbejde for universel adgang til fødselsregistrering og barnets ret til at erhverve statsborgerskab med henblik på at bringe risikoen for statsløshed til ophør;

Sårbare børn

39. opfordrer medlemsstaterne til at behandle alle børn først og fremmest som børn uanset deres sociale eller etniske baggrund, køn, seksuelle orientering, evner eller migrationsmæssige status;

40. understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne udvikler en tværsektoriel tilgang for bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling, der berører børn, idet de tager hensyn til sårbarhederne, navnlig hos børn med handicap, migrantbørn, børn med migrantbaggrund, børn fra mindretal og religiøse grupper, LGBTI-børn, børn af fremmedkrigere, frihedsberøvede børn, børn af fængslede forældre, børn af LGBTI-forældre, børn i pleje og statsløse eller "papirløse" børn, der er uforholdsmæssigt udsat for forskelsbehandling af en række forskellige årsager, og hvor der derfor er brug for en særlig tilgang for at imødekomme deres specifikke behov; opfordrer medlemsstaterne til endelig at vedtage det horisontale direktiv om forskelsbehandling;

41. beklager alle former for vold på grundlag af køn og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre konkrete foranstaltninger for at sætte en stopper for børneægteskaber, kønslemlæstelse af kvinder og andre skadelige praksisser, der udgør alvorlige krænkelser af børns menneskerettigheder; opfordrer derfor medlemsstaterne til at ratificere Istanbulkonventionen og til at følge op på Parlamentets beslutninger af 4. oktober 2017 om afskaffelse af børneægteskaber, af 4. juli 2018 med titlen "Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt" og af 7. februar 2018 om nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse[16];

42. understreger, at der bør være særligt fokus på børn med handicap; fordømmer på det kraftigste alle former for vold mod dem, herunder vold i form af mishandling eller omsorgssvigt; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at børn med handicap har adgang til kvalitetsuddannelse, så de sættes i stand til at opnå den højest mulige grad af uafhængighed og social integration, samt til pleje; opfordrer derfor alle medlemsstater til at gennemføre de standarder, der er fastsat i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og i FN's retningslinjer om alternativ børneforsorg;

43. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at unødvendig adskillelse af familier forhindres, og at familie- og lokalsamfundsbaserede tjenester styrkes, så alle børn får mulighed for at vokse op, ikke på institutioner, men i familier og lokalsamfund; opfordrer Kommissionen til at anvende EU-midler til at støtte overgangen fra institutionelle tjenester til lokalsamfundsbaserede tjenester både i og uden for EU;

44. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at børn i fængsel behandles på en måde, så der tages hensyn til deres tarv; minder om, at frihedsberøvede børn bør modtage pleje, beskyttelse og al den individuelle støtte – det være sig uddannelses- og erhvervsmæssigt, psykologisk, lægeligt og fysisk – som de måtte have behov for i betragtning af deres alder, køn og personlighed; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at frihedsberøvede børn gennem besøg og korrespondance bevarer en regelmæssig og meningsfuld kontakt med deres forældre, familie og venner;

45. er bekymret over det store antal forsvundne børn i Europa; opfordrer medlemsstaterne til at øge det grænseoverskridende samarbejde, udvekslingen af oplysninger og koordinationen mellem retshåndhævende myndigheder og børnebeskyttelsesmyndigheder med henblik på at identificere, finde og beskytte forsvundne børn og samtidig sikre, at barnets tarv altid kommer i første række; opfordrer medlemsstaterne til straks at opfylde forpligtelsen til at stille tilstrækkelig finansiering til rådighed til at sikre kontinuitet og kvalitet i driften af hotlines for forsvundne børn i hele EU således som krævet i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, der blev vedtaget i 2018;

46. minder om, at det er af afgørende betydning at sikre, at rettighederne for alle piger og drenge, der er ofre for menneskehandel, uanset nationalitet, respekteres; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om fuld gennemførelse af EU's direktiv om bekæmpelse af menneskehandel med særligt fokus på forebyggende foranstaltninger; understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne optrapper indsatsen for at sikre ansvarlighed over for ofrene for menneskehandel og sætte en stopper for denne forbrydelse og bekæmper den fortsatte straffrihed for menneskehandlere og personer, der udnytter, tjener penge på eller misbruger andre, herunder ved at gøre det strafbart at benytte tjenester, som ofre for menneskehandel med henblik på alle former for udnyttelse tvinges til at yde;

Børns deltagelse

47. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre Bukaresterklæringen om børns deltagelse[17]; fremhæver, at en kultur for børns deltagelse kan opbygges på alle niveauer – i familier og fællesskaber, lokalt, regionalt, nationalt og på europæisk plan – og medføre fordele på kort og lang sigt for samfundet;

48. opfordrer medlemsstaterne til at styrke børns deltagelse i deres lovgivning og opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at skabe meningsfulde mekanismer for børns deltagelse i europæiske, nationale, regionale og lokale parlamentariske forsamlingers arbejde på navnlig centrale politikområder, eksempelvis børneråd;

49. opfordrer Kommissionen til at inddrage børn i høringsprocessen i forbindelse med konferencen om Europas fremtid;

50. minder EU-institutionerne og medlemsstaterne om vigtigheden af de mobiliseringsaktioner mod klimaændringer, der anføres af børn og unge, spiller en central rolle med hensyn til at påvirke den europæiske politiske dagsorden og udgør et fint eksempel på, at børn bliver mere og mere involveret i den offentlige politik og i stigende grad formår at udtrykke deres vilje til at blive hørt som berørte borgere, der udgør en drivkraft for forandringer;

Eksterne politikker

51. opfordrer lande, der endnu ikke har ratificeret FN's børnekonvention og dens tillægsprotokoller, til hurtigst muligt at gøre det;

52. opfordrer medlemsstaterne til at øge samarbejdet og dialogen med tredjelande med henblik på at øge bevidstheden om børns rettigheder og tilskynde til, at de bliver respekteret overalt i verden, og at intet barn lades i stikken; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at samarbejde med partnerlandene og støtte vedtagelsen og gennemførelsen af lovgivning, politikker, budgetter og handlingsprogrammer, der omfatter alle børn, og som omfatter identificering af alle former for forskelsbehandling og vold – herunder forskelsbehandling på grund af alder, køn og handicap, som forhindrer enkelte børn og grupper af børn i at nyde godt af deres rettigheder – samt til at træffe eller fremme nødvendige foranstaltninger med henblik på at fjerne disse hindringer og sikre, at alle børns tarv kommer i første række;

53. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til i al EU's optræden udadtil at prioritere børns rettigheder og beskyttelsen af børn for at sikre effektiv integration at børns rettigheder og beskyttelse af børn, herunder i forbindelse med dialoger om menneskerettigheder, internationale aftaler og handelsaftaler, tiltrædelsesprocessen og den europæiske naboskabspolitik samt i alle EU's eksterne forbindelser med tredjelande, navnlig konfliktramte lande; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til årligt at rapportere til Parlamentet om de opnåede resultater med hensyn til EU's optræden udadtil med fokus på børn;

54. opfordrer Kommissionen til at intensivere sin indsats for at integrere børns rettigheder og beskyttelse af børn i udviklingssamarbejdet og den humanitære bistand med henblik på at sikre tilstrækkelig finansiering og øge beskyttelsesniveauet for børn, der er ramt af konflikter, nødsituationer, menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, internt fordrevne børn, migrant- og flygtningebørn, og sikre, at deres grundlæggende rettigheder respekteres;

55. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage systemiske løsninger til bekæmpelse af fattigdom på tværs af generationer; fremhæver, at det er af vital betydning, at den nye flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 afspejler det presserende behov for at bekæmpe børnefattigdom både i og uden for EU gennem eksterne aktioner; understreger betydningen af officiel udviklingsbistand (ODA) som et centralt instrument til udryddelse af fattigdom og minder om EU's og dets medlemsstaters respektive ODA-forpligtelser, herunder målet om at bruge 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand;

56. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finansiere og garantere lige adgang til basale tjenester og uddannelse på steder, der er ramt af nødsituationer, såsom konflikter og naturkatastrofer; fremhæver den kendsgerning, at adgang til uddannelse kan beskytte børn mod de fysiske farer, som de er omgivet af,  herunder misbrug, udnyttelse og konfliktrelateret seksuel vold, samt mod at blive rekrutteret og brugt af væbnede grupper, og at uddannelse gavner samfund som helhed, fremmer økonomisk vækst, reducerer fattigdom og ulighed og styrker enkeltindividets mulighed for at leve et sundt liv, deltage i samfundslivet og genoprette fred og stabilitet;

57. opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge op på Parlamentets beslutning af 4. oktober 2017 om afskaffelse af børneægteskaber; opfordrer EU og medlemsstaterne til at anvende ensartede retlige standarder i proceduren for håndtering af børneægteskaber, til at samarbejde med tredjelande samt til at tilbyde uddannelse og teknisk bistand med henblik på vedtagelse og håndhævelse af lovgivning, der forbyder tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, herunder en minimumsalder for indgåelse af ægteskab; anmoder medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger, der tilskynder til udveksling af bedste praksis hvad angår minimumsalder for ægteskab og ikke-anerkendelse af ægteskab mellem indvandrerbørn, der ankommer til Europa, og om at vedtage nationale foranstaltninger for at forhindre børn i at rejse udenlands med henblik på at indgå ægteskab uden for EU; opfordrer Kommissionen til at tilegne et europæisk år til bekæmpelse af børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

58. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre gennemførelsen af bindende standarder for menneskerettigheder og miljømæssig due diligence i deres handelsforhandlinger og -aftaler for at standse børnearbejde;

Børn og væbnet konflikt

59. opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til systematisk at tage alvorlige krænkelser af børn op med konfliktparter, navnlig de krænkelser, der nævnes i FN's generalsekretærs årlige rapport om børn i væbnede konflikter; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og Kommissionen til effektivt og omfattende at undersøge væbnede konflikters indvirkning på børn ved at benytte de mange forskellige redskaber, der står til rådighed, herunder nye og styrkede EU-retningslinjer om børn i væbnede konflikter;

60. opfordrer Kommissionen til at yde støtte til og sikre tilstrækkelig og langsigtet finansiering af programmer til rehabilitering og reintegration af konfliktramte børn og til at sikre disse et beskyttet miljø, hvor psykologisk bistand og støtte og uddannelse er grundlæggende, og hvor der navnlig lægges vægt på de særlige udfordringer i forbindelse med pigers demobilisering og reintegration i samfundet;

61. udtrykker dyb bekymring over den humanitære situation for børn af fremmedkrigere, som holdes tilbage i det nordøstlige Syrien, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lade alle europæiske børn vende tilbage til deres hjemlande ved i første linje at tage hensyn til deres særlige familiemæssige situation og barnets tarv, samt til at yde den nødvendige støtte til deres rehabilitering og reintegration; beklager EU-medlemsstaternes hidtidige manglende indsats og den manglende koordinering på EU-plan;

62. er stærkt foruroliget over det store antal bekræftede drab på og lemlæstelse af børn i væbnede konflikter; gentager, at børn fortsat anvendes som våben, selvmordsbombere, sexslaver og menneskelige skjolde og tvinges til aktiv deltagelse i kamphandlinger; fordømmer på det kraftigste anvendelsen af børn i væbnede konflikter; bemærker, at konflikter har forårsaget hundredevis af dødsfald blandt børn, ofte som følge af angreb, der bevidst er udført mod civilbefolkningen og humanitære infrastrukturer; opfordrer i denne forbindelse indtrængende medlemsstaterne til at afstå fra salg af våben og militært udstyr til alle parter i sådanne konflikter;

°

° °

63. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

 

 

 

[1] EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.

[2] EUT L 132 af 12.5.2016, s. 1.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0201.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0128.

[5] Rapport fra FRA med titlen "Bekæmpelse af børnefattigdom:et spørgsmål om grundlæggende rettigheder", https://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty

[6] WHO's rapport med titlen "Luftforurening og børns sundhed, der foreskriver adgang til ren luft", 2018, https://www.who.int/ceh/publications/Advance-copy-Oct24_18150_Air-Pollution-and-Child-Health-merged-compressed.pdf?ua=1

[9] EUT C 369 af 11.10 2018, s. 96.

[11] WHO anslår, at der i 2016 døde 62 000 unge som følge af selvskade, der nu er den tredjehyppigste dødsårsag for unge i alderen 18-19 år;

 

[12] EUT L 132 af 21.5.2016, s. 1.

[15] EUT C 93 af 9.3 2016, s. 165.

[16] EUT C 463 af 21.12.2018, s. 26.

Seneste opdatering: 22. november 2019Juridisk meddelelse