Postup : 2019/2895(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0201/2019

Predkladané texty :

B9-0201/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/11/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0082

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0201/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo</Titre>

<DocRef>(2019/2895(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer‑Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0197/2019

B9‑0201/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo

(2019/2895(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijal rozhodca Svetovej obchodnej organizácie WTO v spore o subvenciách pre spoločnosť Airbus (DS316) 2. októbra 2019 a ktorým schválil protiopatrenia USA týkajúce sa vývozu EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD,

 so zreteľom na formálne rozhodnutie orgánu WTO na urovnávanie sporov zo 14. októbra 2019, ktorým boli uvedené sankcie odobrené,

 so zreteľom na rozhodnutie USA z 18. októbra 2019 o zavedení novej sadzby cla vo výške 25 % z hodnoty niektorých poľnohospodárskych výrobkov,

 so zreteľom na príslušné články nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách[1] (nariadenie o podpore) a na vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2019 o prijatí pracovného programu na rok 2020 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách,

 so zreteľom na príslušné články nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami[2] (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže USA sú najdôležitejšou cieľovou krajinou pre poľnohospodársky vývoz EÚ-28, ktorý v roku 2018 predstavoval 22,3 miliárd EUR, a preto je z hľadiska hodnoty aj objemu ako trh nenahraditeľný;

B. keďže hlavné poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vzťahujú sankcie WTO, sú strategicky vybrané výrobky s veľmi vysokou pridanou hodnotou symbolizujúce EÚ, najmä liehoviny, víno, olivový olej a mliečne výrobky, ako je maslo a syr;

C. keďže cieľom opatrení sú aj ďalšie agropotravinárske výrobky ako napríklad bravčové mäso, káva, sladké sušienky, citrusové ovocie a ovocná šťava, hoci v menšej miere;

D. keďže clá zvýšia hospodársku a právnu neistotu európskych výrobcov v odvetví, ktoré je už aj vzhľadom na svoju povahu nestále, a to po pokračujúcich narušeniach v agropotravinárskom reťazci EÚ v dôsledku ruského embarga na dovoz potravín z EÚ a vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ;

E. keďže v prípade niektorých odvetví, ako je olivový olej, rozhodnutie USA ešte viac ohrozí už aj tak nestabilnú situáciu vnútorného trhu, zatiaľ čo v iných odvetviach ako napríklad víno hrozí vážne narušenie trhu ako takého;

F. keďže clá povedú k výraznému zvýšeniu spotrebiteľských cien a hospodárskym stratám a stratám pracovných miest v podnikoch na oboch stranách Atlantiku, z čoho budú v konečnom dôsledku profitovať výrobcovia z krajín mimo EÚ a USA;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad sprievodnými škodami, ktorým ako dôsledku rozhodnutia Spojených štátov prijať protiopatrenia voči Európskej únii na základe sporu so spoločnosťou Airbus čelí agropotravinový sektor EÚ; považuje za neprijateľné, aby poľnohospodárstvo muselo znášať veľkú časť nákladov právneho sporu prameniaceho v odvetví, ktoré s ním vôbec nesúvisí; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím uložiť clá na tak veľa poľnohospodárskych výrobkov;

2. zdôrazňuje, že tieto clá budú mať značný negatívny dosah nielen na cieľové členské štáty a výrobky, ale aj na celé poľnohospodárstvo a agropotravinový reťazec v celej EÚ a potenciálne aj na podniky a spotrebiteľov v USA;

3. zdôrazňuje potrebu jednotnej koordinovanej odozvy EÚ, najmä preto, že clá boli zvolené tak, aby v snahe rozdeliť pozíciu Únie mali na členské štáty rôznu mieru dosahu;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby rýchle odstránenie ciel s dosahom na poľnohospodárske výrobky prijala za dôležitejšie ako rozhodnutie WTO v prípade spoločnosti Boeing, ktoré sa očakáva do marca 2020, a vyzýva na zmiernenie rastúceho obchodného napätia medzi oboma stranami; vyzýva USA, aby v tejto súvislosti spolupracovali s EÚ;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v súlade s pravidlami WTO zmobilizovala rýchlu podporu pre odvetvia, na ktoré majú tieto clá najväčší vplyv, a využila nové alebo súčasné nástroje a relevantné opatrenia na riešenie problémov vnútorného trhu;

6. vyzýva Komisiu, aby využila možnosť podľa článku 15 nariadenia o podpore zvýšiť mieru spolufinancovania propagačných kampaní z 80 % na 85 % na podporu subjektov, ktoré budú musieť zintenzívniť úsilie o vstup na trh USA, a pomohla pri zmierňovaní prekážok vstupu;

7. žiada Komisiu, aby podľa článku 9 nariadenia o podpore z vlastnej iniciatívy financovala horizontálne propagačné opatrenia, ako napríklad misie na vysokej úrovni, účasť na veľtrhoch a výstavách medzinárodného významu alebo operácie zamerané na zlepšenie imidžu výrobkov Únie, ktoré sa majú urýchlene realizovať v roku 2020, s osobitným zameraním na sankciami postihnuté výrobky;

8. vyzýva Komisiu, aby využila článok 219 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov s cieľom zvýšiť pružnosť pravidiel propagačných kampaní v rámci národných plánov pre vinohradníctvo a vinárstvo, a to najmä s cieľom umožniť presun finančných prostriedkov medzi konkrétnymi balíkmi na účely diverzifikácie trhov tretích krajín alebo posilniť propagačné akcie na trhu USA;

9. trvá na tom, že sankcie USA predstavujú mimoriadne okolnosti, ktoré subjekty nemohli predvídať a dostať pod kontrolu, a preto žiada Komisiu, aby upravila pravidlá kontroly a auditu tak, že subjekty nebudú penalizované v dôsledku nevyhnutných úprav, ktoré budú musieť vykonať v propagačnej činnosti alebo v súvislosti s nevykonaním už naplánovaných propagačných akcií;

10. žiada Komisiu, aby zvážila využitie systémov súkromného skladovania masla a syra a rozšírila opatrenia týkajúce sa olivového oleja, ak sa podmienky na trhu ešte zhoršia;

11. žiada Komisiu, aby zvážila možnosť podľa článku 221 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov vyčleniť finančné prostriedky pre odvetvia postihnuté vážnou krízou z rezerv, ktoré sú k dispozícii v rozpočte;

12. zdôrazňuje, že za týchto okolností je nevyhnutné vyhnúť sa ďalším škrtom v rozpočte spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a pokračovať v reforme rezervy na krízové situácie v SPP, pretože na poľnohospodárstvo má čoraz väčší dosah volatilita a politicky motivované medzinárodné krízy, ktoré si vyžadujú silnú a efektívnu odozvu v rámci rozpočtu;

13. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť prístup výrobkov postihnutých clami USA na trh odstránením pretrvávajúcich technických prekážok, ktoré subjektom bránia v plnej miere využívať možnosti vývozu podľa iných dohôd o voľnom obchode;

14. zdôrazňuje, že Európska únia sa v plnej miere angažuje v realizácii pozitívnej agendy, na ktorej sa v júli 2018 dohodli prezident Trump a predseda Juncker, a že nedávna dohoda s USA o rozdelení podielu colnej kvóty pre hovädzie mäso vysokej kvality ako riešenie dlhodobého obchodného sporu je jasným signálom tejto ochoty; očakáva podobné signály zo strany USA;

15. opakuje svoj prísľub týkajúci sa voľného obchodu a otvorených trhov, keďže tieto rozširujú hospodárske a pracovné príležitosti pre mnohé malé a stredné podniky v USA a EÚ, a zdôrazňuje význam konštruktívnych obchodných vzťahov, ktoré sú vzájomne prínosné pre EÚ a USA;

16. Zdôrazňuje podporu zachovaniu obchodného systému založeného na pravidlách a WTO ako inštitúcie, pričom uznáva potrebu komplexnej reformy, najmä pokiaľ ide o odvolací orgán WTO;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.

[2] Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia