Procedure : 2019/2930(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0220/2019

Indgivne tekster :

B9-0220/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0078

<Date>{25/11/2019}25.11.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0220/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 43k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om klima- og miljøkrisen</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexis Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee, Anne‑Sophie Pelletier</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0209/2019

B9‑0220/2019

Europa-Parlamentets beslutning om klima- og miljøkrisen

(2019/2930(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den dertil hørende Kyotoprotokol,

 der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under UNFCCC (COP21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen),

 der henviser til FN's konvention om biologisk mangfoldighed (CBD),

 der henviser til de seneste og mest omfattende videnskabelige beviser på de ødelæggende virkninger af klimaændringerne, som er fremlagt i særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) med titlen "Global Warming of 1.5°C", panelets femte vurderingsrapport (AR5) og dets sammenfattende rapport derom, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og dets særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring,

 der henviser til den massive trussel om tab af biodiversitet, som er beskrevet i den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser i dennes rapport af 6. maj 2019,

 der henviser til den 25. partskonference under UNFCCC (COP25), som skal holdes i Madrid, Spanien den 2.-13. december 2019,

 der henviser til den 26. partskonference under UNFCCC, som skal holdes i december 2020, og det forhold, at alle parter i UNFCCC er nødt til at øge deres nationalt bestemte bidrag i overensstemmelse med målene i Parisaftalen,

 der henviser til den 15. partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15), som skal holdes i Kunming i Kina i oktober 2020, hvor parterne er nødt til at træffe beslutning om den globale ramme for perioden efter 2020 for at standse tabet af biodiversitet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

1. erklærer, at der er tale om en miljø- og klimakrise, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – og forpligter sig selv til – straks at træffe foranstaltninger i overensstemmelse hermed;

2. mener, at en øjeblikkelig og ambitiøs indsats i de næste fem år er altafgørende for at begrænse den globale opvarmning til under 1,5°C og for at undgå masseudryddelse af arter på planeten;

3. opfordrer indtrængende den nye Kommission til at foretage en fuldstændig vurdering af de klima- og miljømæssige virkninger af alle lovgivningsmæssige og budgetmæssige forslag og til at sikre, at de er fuldt ud i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5°C og opnå klimaneutralitet i Den Europæiske Union så hurtigt som muligt og ideelt set senest i 2040;

4. opfordrer den nye Kommission til at forelægge et ambitiøst forslag om en europæisk klimalov, herunder et bindende mål om senest i 2030 at reducere Unionens interne drivhusgasemissioner med mindst 70 % i forhold til 1990-niveauet og om at nå op på 100 % vedvarende energi senest i 2050;

5. forpligter sig til at sikre, at kommende FFR-forpligtelsesbevillinger kun anvendes til at finansiere aktiviteter og projekter, der er i fuld overensstemmelse med Parisaftalens mål og ikke forårsager skadelige tab af biodiversitet;

6. opfordrer til, at der sættes en stopper for frihandelsaftaler med tredjelande, der favoriserer store virksomheder og overfører klimakrisens byrder til befolkningen, når de pågældende lande har undertegnet Parisaftalen og har forpligtet sig til at opfylde målene deri;

7. fremhæver betydningen i forhold til klimaændringer af at have korte forsyningskæder inden for både landbrug og fiskeri og af at udvikle fødevaresuverænitet og støtte lokale producenter ved at indføre intelligent praksis baseret på deres egen viden og beskyttelse af biodiversitet;

8. kræver, at klimaforanstaltninger ledsages af stærke sociale og inkluderende foranstaltninger, ved at der gennemføres en grøn aftale for befolkningen, som sikrer en rimelig og retfærdig omstilling og respekterer behovet for en høj velfærdsstandard samt for nye job og uddannelse af høj kvalitet;

9. anerkender, at virksomheder, der producerer fossile brændstoffer, historisk set er ansvarlige for en betydelig del af verdens drivhusgasemissioner, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at arbejde på en obligatorisk ramme for disse virksomheder for at sikre, at de overholder Parisaftalen;

10. mener, at det er afgørende at inddrage yngre generationer og arbejdstagere i udformningen af politikker til bekæmpelse af klimaændringer for at gøre dem til interessenter i deres egen fremtid; opfordrer derfor den kommende kommissær med ansvar for "Europas grønne aftale" og alle medlemsstaterne til at iværksætte en borgerforsamling i begyndelsen af 2020, som skal inddrage hele befolkningen, og især de unge, i denne proces;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik