Postup : 2019/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0093/2020

Předložené texty :

B9-0093/2020

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Hlasování :

PV 13/02/2020 - 7.4
CRE 13/02/2020 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0039

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0093/2020</NoDocSe>
PDF 184kWORD 56k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B9-XXXX</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen </Titre>

<DocRef>(2019/2967(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos-Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint, David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}za skupinu GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>

 B9-0093/2020

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen

(2019/2967(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen a na její prioritní téma, jímž je přezkum a vyhodnocení provádění Pekingské deklarace a akční platformy;

 s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu pro posílení postavení žen přijaté v Pekingu a na následující závěrečné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5, +10, +15, +20 o nových opatřeních a iniciativách pro provádění Pekingské deklarace a akční platformy, které byly přijaty dne 9. června 2000, 11. března 2005, 2. března 2010 a 9. března 2015,

 s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

 s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, jež byla přijata v září 2015, a na její cíle udržitelného rozvoje, zejména cíle 3 a 5,

 s ohledem na Pařížskou dohodu ze dne 12. prosince 2015,

 s ohledem na zprávu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z roku 2019 nazvanou „Peking + 25 – 5. přezkum provádění Pekingské akční platformy v členských státech EU“,

 s ohledem na rezoluci Evropské hospodářské komise ECE/AC.28/2019/3 (Peking+25 regionální zasedání za účelem přezkumu);

 s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020 (GAP II), který přijala Rada dne 26. října 2015, a na výroční zprávu o jeho provádění za rok 2018, kterou zveřejnily Komise a vysoká představitelka dne 11. září 2019,

 s ohledem na iniciativu EU OSN „Spotlight“, jejímž cílem je odstranění všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách;

 s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2018 o „ženách, míru a bezpečnosti“,

 s ohledem na závěry Rady z 9.–10. prosince 2019 o „ekonomikách založených na genderové rovnosti v EU: cesta vpřed“,

 s ohledem na závěry předsednictví ze dne 6. prosince 2018 o „rovnosti žen a mužů, mládeži a digitalizaci“,

 s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o  rovnosti žen a mužů v obchodních dohodách EU[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU[3],

 s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a dalších opatřeních pro boj proti násilí na základě pohlaví[4],

 s ohledem na čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na otázku Radě ohledně priorit EU pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen (O-000006/2020 – B9-XXXX),

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní zásadou EU zakotvenou ve Smlouvě o Evropské unii a Listině základních práv EU, a genderový mainstreaming je tudíž důležitým nástrojem pro začleňování této zásady do všech politik, opatření a kroků EU, a to i do jejich vnějšího rozměru;

B. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů není jen základním lidským právem, které by měly obhajovat jak ženy, tak muži, ale také předpokladem pro sociální a hospodářský rozvoj a snižování chudoby a nezbytným základem pro světový mír, prosperitu a udržitelnost;

C. vzhledem k tomu, že přestože byla Pekingská akční platforma zřízena před 25 lety, řada problémů zjištěných v roce 1995 existuje dodnes (mj. rozdíl v odměňování a v důchodech žen a mužů, nízká míra zaměstnanosti žen, nedostatečný podíl na rozhodování, nerovnoměrné rozdělení neplacené práce a genderově podmíněné násilí); vzhledem k tomu, že se toto zasedání zaměří na přezkum a vyhodnocení provádění Pekingské deklarace a Pekingské akční platformy, na výsledky 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění a na plné provedení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

D. vzhledem k tomu, že pátý cíl udržitelného rozvoje usiluje o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na celém světě; vzhledem k tomu, že pátý cíl udržitelného rozvoje je samostatným cílem, což znamená, že bude muset být začleněn do celé Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 k realizaci všech cílů udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že posílit postavení žen znamená poskytnout jim nástroje nezbytné k tomu, aby se staly ekonomicky nezávislými a aby byly stejnou měrou zastoupeny v celé společnosti, sehrávaly tutéž úlohu ve všech oblastech života a získaly více moci ve veřejném životě a kontrolu nad veškerými rozhodnutími, která ovlivňují jejich životy;

E. vzhledem k tomu, že EU má globální vůdčí postavení jakožto největší dárce rozvojové pomoci na světě a že spolu se svými členskými státy poskytuje více než polovinu celosvětové oficiální rozvojové pomoci a významně podporuje Agendu 2030, k jejímuž provádění se zavázala; vzhledem k tomu, že Evropský konsenzus o rozvoji zahrnuje rovnost žen a mužů a lidská práva žen a dívek i jejich posílení a ochranu jakožto základní zásadu a prioritu ve všech oblastech vnější činnosti EU;

F. vzhledem k tomu, že na celém světě dochází k organizovanému a znepokojivému odporu vůči právům žen a LGBTIQ; vzhledem k tomu, že tento odpor je viditelný i v členských státech EU, kde hnutí bojující proti rovnosti žen a mužů usilují o omezení sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, o zákaz sexuální výchovy a genderových studí a šíří pomlouvačné kampaně proti Istanbulské úmluvě; vzhledem k tomu, že toto zhoršení v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů je třeba považovat za útoky na samotnou demokracii;

G. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů se od roku 2013 v EU snižují, jsou však i nadále vysoké (rozdíl v odměňování činí 16 % a v důchodech 37 %); vzhledem k tomu, že rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů stagnuje na úrovni 11,5 %; vzhledem k tomu, že u žen stále existuje čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou zaměstnány na částečný úvazek, což je údaj, který se od roku 2013 prakticky nezměnil;

H. vzhledem k tomu, že ženy v Evropě a na celém světě stále nesou větší odpovědnost za péči o děti a starší příbuzné než muži; vzhledem k tomu, že se například odhaduje, že ženy v EU vykonávají v průměru přibližně o 13 hodin neplacené práce víc než muži; vzhledem k tomu, že přes určitý pokrok nebyly barcelonské cíle pro poskytování formální péče o děti v některých členských státech dosud zcela naplněny a téměř třetina domácností v EU má problém zaplatit péči o děti; vzhledem k tomu, že existují významné rozdíly v dostupnosti formálních služeb dlouhodobé péče pro starší osoby a osoby se zdravotním postižením, i vzhledem k významným rozdílům mezi výdaji členských států na tyto služby;

I. zatímco se podíl žen v rozhodovacích pozicích od roku 2013 většinou zvýšil, pokrok je obvykle pomalý a nejednotný; vzhledem k tomu, že rozsah nedostatečného zastoupení žen se liší jak v rámci odvětví a členských států, tak mezi nimi; vzhledem k tomu, že v mnoha hospodářských a obchodních rozhodovacích pozicích, ve sportu, v diplomatickém odvětví a na Soudním dvoře Evropské unie je možné zaznamenat obzvláště nízké zastoupení žen (okolo 20 % a méně);

J. vzhledem k tomu, že každá třetí samoživitelka a samoživitel jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením a že rodiči samoživiteli jsou v naprosté většině ženy (87 %); vzhledem k tomu, že přibližně každá druhá osoba přistěhovaleckého původu ze zemí mimo EU a téměř třetina žen se zdravotním postižením jsou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením; vzhledem k tomu, že čtyři z pěti členů romské komunity mají ve svých domovských zemích příjmy pod hranicí chudoby a že méně než každá pátá romská žena (ve věku 16 let a více) je v zaměstnání;

K. vzhledem k tomu, že podle Istanbulské úmluvy je násilí na ženách chápáno jako porušování lidských práv a jako forma diskriminace žen; vzhledem k tomu, že miliony žen a dívek i nadále denně zakouší genderově podmíněné násilí; vzhledem k tomu, že téměř každá druhá žena v EU se setkala se sexuálním obtěžováním a každá třetí žena zažila fyzické nebo sexuální násilí; vzhledem k tomu, že dvě třetiny obětí obchodování s lidmi tvoří ženy a dívky; vzhledem k tomu, že vystavení některých skupin žen diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám a vícečetným formám diskriminace jen dále zvyšuje jejich zranitelnost vůči různým formám násilí založenému na pohlaví; vzhledem k tomu, že boj proti diskriminaci v právních předpisech a v praxi a řešení diskriminačních postojů a norem v oblastech, jako jsou sňatky dětí a další zvykové postupy, posiluje práva žen a jejich postavení; vzhledem k tomu, že odpírání služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv je jednou z forem násilí na ženách;

L. vzhledem k tomu, že vznik kybernetického násilí (včetně projevů nenávisti na internetu, kybernetického pronásledování, šikany nebo obtěžování a šíření explicitních snímků bez předchozího svolení) představuje stále palčivější problém, jelikož tento druh násilí může ženy umlčet a odrazovat je od toho, aby zastávaly významnou úlohu ve veřejném životě; vzhledem k tomu, že ženy ve veřejných funkcích, jako jsou političky, novinářky a bojovnice za práva žen a menšin, jsou stále častěji oběťmi sexistického kybernetického obtěžování; vzhledem k tomu, že ženy jsou také vystaveny genderově podmíněnému obtěžování nebo šikaně na pracovišti, jak to prokázalo a uznalo nedávné globální hnutí #MeToo;

M. vzhledem k tomu, že přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům se ve světě významně liší a rozdíly existují i v rámci členských států a mezi nimi; vzhledem k tomu, že omezený přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům poškozuje zejména ty, kteří se nacházejí v nejvíce zranitelných situacích; vzhledem k tomu, že každá země, již analyzoval Atlas antikoncepce z roku 2019, se musí více snažit o zlepšení přístupu k informacím a antikoncepci, aby lidé měli větší možnost volby, pokud jde o jejich reprodukční život;

N. vzhledem k tomu, že ženy jsou nositelkami pozitivní změny a přispívají k předcházení konfliktům a k jejich řešení, k budování míru, mírovým jednáním a postkonfliktní rekonstrukci;

O. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je předpokladem pro udržitelný rozvoj a účinné zvládání klimatických výzev, aby bylo možné dosáhnout spravedlivého přechodu, který nebude nikoho opomíjet; vzhledem k tomu, že všechna klimatická opatření musí zahrnovat genderové i průřezové hledisko; vzhledem k tomu, že ženy musí hrát významnější úlohu v otázce změny klimatu, jakožto vůdkyně, odbornice a technické iniciátorky změn;

P. vzhledem k tomu, že posílení hospodářského postavení žen je klíčové pro udržitelný rozvoj a hospodářský růst; zdůrazňuje, že je důležité podporovat podnikavost žen, jejich úlohu v obchodních politikách a dohodách a jejich začleňování do vznikajících hospodářských odvětví, jako jsou IKT, STEM, digitální odvětví, umělá inteligence a zelená ekonomika, které představují hnací sílu pro udržitelný rozvoj a finanční nezávislost žen;

1. dává Radě tato doporučení:

Obecné poznámky

a. opět potvrdit neochvějné odhodlání plnit cíle Pekingské akční platformy i následných přezkumných konferencí, jakož i soubor opatření pro rovnost žen a mužů, který je v nich obsažen; znovu opakuje, že snaha o dosažení práv žen a rovnosti žen a mužů vyžaduje koordinovaný a víceodvětvový přístup zahrnující všechny zúčastněné strany zaměřené na přetrvávající mnohočetné formy diskriminace, převažující genderové stereotypy a chybějící rovnost žen a mužů;

b. zdůraznit význam pozitivního výsledku 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se bude konat od 9. do 20. března 2020, a to i prostřednictvím přijetí souboru ambiciózních závazků zaměřených na budoucnost, které budou uvedeny v politickém prohlášení;

c. zajistit, aby EU zaujala jednotný postoj a odhodlaně a jednoznačně postupovala proti odporu vůči rovnosti žen a mužů a opatřením oslabujícím práva žen, jejich autonomii a emancipaci v každé oblasti; uznat, že významným prostředkem, jak proti tomuto odmítavému postoji bojovat, je aktivní prosazování rovnosti žen a mužů založené na právech a začleňování genderového hlediska do všech oblastí;

d. zavázat se k rozhodné podpoře činnosti orgánu UN Women, který je ústředním aktérem v systému OSN pro pokrok v oblasti práv žen a propojování všech příslušných zúčastněných stran, s cílem dosáhnout politické změny a koordinovat související opatření; vyzvat všechny členské státy OSN, jakož i EU, aby pro orgán UN Women zajistily dostatečné financování;

e. zajistit plné zapojení Parlamentu a jeho Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví do rozhodovacího procesu týkajícího se postoje EU na 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen;

EU jako globální aktér

f. zajistit soudržnost a doplňkovost všech stávajících vnějších nástrojů a politik EU, pokud jde o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, včetně obchodní politiky EU, nového konsensu o rozvoji, balíčku zdrojů EU v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozvojové spolupráce a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii;

g. provádět obchodní politiku EU založenou na hodnotách, jejíž součástí je vysoká úroveň ochrany pracovních a environmentálních práv, jakož i dodržování základních svobod a lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů; připomínat, že do všech obchodních a investičních dohod EU musí být začleněno hledisko rovnosti žen a mužů a že tyto dohody musí zahrnovat ambiciózní a právně vymahatelnou kapitolu zaměřenou na obchod a udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že obchodní závazky v dohodách EU by neměly mít nikdy vyšší váhu než lidská práva, práva žen či ochrana životního prostředí a měly by zohledňovat místní, sociální a hospodářské prostředí;

h. ujmout se silné vedoucí úlohy při dosahování práv dívek a žen a rovnosti žen a mužů v její vnější činnosti, zejména v její bezpečnostní, zahraniční a rozvojové politice a politice spolupráce, a obnovit akční plán pro rovnost žen a mužů v oblasti vnějších vztahů po roce 2020 a učinit jej ještě ambicióznějším; věnovat pozornost požadavku Parlamentu, aby EU i nadále podporovala iniciativu Spotlight, tj. partnerství mezi EU a OSN s cílem odstranit do roku 2030 všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách;

i. zdvojnásobit své úsilí při provádění Agendy 2030 a všech cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 3 a č. 5, a zajistit tak, aby žádná žena nebo dívka nebyla vystavena diskriminaci, násilí nebo vyloučení a měla přístup ke zdraví, potravinám, vzdělání a pracovním příležitostem;

j. učinit vše pro skoncování se znásilňováním coby prostředkem vedení války a nástrojem útisku a proto musí EU i její členské státy vyvinout nátlak na vlády třetích zemí a všechny zúčastněné strany v regionech, kde k násilí na základě pohlaví dochází, aby byla tomuto jevu učiněna přítrž, pachatelé byli postaveni před soud a spolupracovalo se s přeživšími, postiženými ženami a komunitami s cílem pomoci jim vyléčit se a zotavit;

k. podpořit větší účast žen na procesech udržování a budování míru a mediačních procesech a na vojenských a civilních misích EU pro řešení krizí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti se zvláštním zaměřením na sexuální násilí související s konfliktem; připomenout, že analýza konfliktů zohledňující otázky rovnosti žen a mužů provedená na základě konzultací s komunitními činiteli a organizacemi žen může usnadnit lepší porozumění postavení žen v konfliktech;

l. začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do humanitární pomoci EU a členských států a také hledisko týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, neboť přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči je základní potřebou lidí v humanitárních zařízeních;

m. důrazně odsoudit „globální roubíkové pravidlo“, které znemožňuje mezinárodním organizacím čerpat finanční prostředky USA na plánované rodičovství, pokud provádějí umělé přerušení těhotenství, poskytují poradenství v této oblasti, doporučují dotčeným ženám, na koho se mají za tímto účelem obrátit, nebo lobbují za služby spojené s umělým přerušením těhotenství; považuje toto pravidlo za přímý útok na výdobytky v oblasti práv žen a dívek a krok zpět; naléhavě vyzvat EU a její členské státy, aby bojovaly proti dopadu tohoto pravidla tím, že výrazně podpoří financování v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv a zaplní tuto mezeru ve financování;

n. zohlednit, že v rozvojových zemích jsou ženy a dívky neúměrně postiženy negativními dopady změny klimatu, což zvyšuje stávající nerovnosti a ohrožuje zdraví žen a dívek, jejich bezpečnost a hospodářský blahobyt; připomenout, že opatření v oblasti klimatu jsou nejúčinnější, pokud hrají ženy a dívky aktivní úlohu, neboť se jedná o silné aktérky změn;

Posílení ekonomického a politického postavení žen

o. urychlit úsilí o větší zapojení žen na trhu práce a o zlepšení podpory podnikání žen vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové faktory pro dosažení dlouhodobého hospodářského růstu podporujícího začlenění, boj proti nerovnostem a podporu finanční nezávislosti žen; přijmout opatření k řešení nezaměstnanosti žen, zejména jejich dlouhodobé nezaměstnanosti;

p. posílit legislativní i nelegislativní úsilí o definitivní odstranění rozdílů v odměňování a důchodech žen a mužů a důsledně vymáhat dodržování zásady stejné odměny tím, že se zajistí, aby mzdy pracovníků na částečné úvazky odpovídaly přepočtu na plné pracovní úvazky, a přijetím právních předpisů, které zvýší transparentnost odměňování a zlepší právní srozumitelnost v zájmu odhalování genderových předsudků a diskriminace ve strukturách odměňování, budou potírat profesní segregaci, ať už vertikálního či horizontálního charakteru, a bojovat proti předpojatosti zaměstnavatelů při náboru a rozhodování o kariérních postupech; podporovat nové investice do pečovatelské infrastruktury, vzdělávání a zdravotní péče a do veřejného poskytování přístupných, cenově dostupných a kvalitních pečovatelských služeb během celého životního cyklu, včetně péče o děti, závislé osoby a starší osoby, a zajistit silnou ochranu a pracovní práva těhotných žen během těhotenství a po něm;

q. podporovat politiky, které upřednostňují rovné sdílení domácích a pečovatelských povinností mezi ženami a muži a bojují proti genderovým normám a nerovným genderovým očekáváním, pokud jde o péči, a to prováděním vhodných politik, které zapojí muže do nezbytných změn;

r. uznat rozdílné dopady zdanění na ženy a různé typy domácností (domácnosti se dvěma výdělečně činnými osobami, domácnosti s jednou výdělečně činnou osobou atd.) a zajistit, aby daňové systémy podporovaly a chránily rovnost žen a mužů a daňovou spravedlnost pro ženy odstraněním genderových předsudků v oblasti daní a pobídek, které udržují nerovné postavení žen a mužů;

s. zintenzivnit činnost v oblasti boje proti segmentaci trhu práce na horizontální a vertikální úrovni a feminizaci nejisté práce a zajistit odpovídající opatření pro ženy čelící vícenásobným formám diskriminace; zajistit, aby byla přijata náležitá opatření zaměřená na starší ženy, například započítávání období péče do vzniku nároku na důchod, přiměřené minimální důchody, pozůstalostní dávky a nárok mužů na rodičovskou dovolenou, tedy opatření, kterými by se předcházelo feminizaci chudoby;

t. klást důraz na právo žen pracujících v domácnosti, včetně žen z řad migrantů a uprchlíků, na důstojné pracovní podmínky a stejnou sociální ochranu; zajistit ratifikaci a provádění úmluvy MOP č. 189 o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti;

u. uznat význam posilování politik a opatření na podporu vzdělávání dívek a jeho vlivu na zlepšování ekonomického postavení dívek; připomenout, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění přístupu dívek a žen ke všem úrovním vzdělávání v celosvětovém měřítku; podpořit v tomto ohledu iniciativy v oblasti profesního poradenství zohledňující rovnost žen a mužů a zvyšování povědomí o genderové problematice s cílem podpořit větší účast žen v profesích v oborech přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) a mužů v odvětví zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání; zdůraznit, že je nezbytné, aby byly ženy začleňovány do nově vznikajících hospodářských oblastí důležitých pro udržitelný rozvoj, včetně odvětví IKT, digitální a umělé inteligence, a aby v nich měly zastoupení;

v. zajistit plnou integraci žen na stejném základě s muži na všech úrovních a ve všech oblastech a aktivně prosazovat vyvážené zastoupení žen a mužů a rovné zastoupení všech problémů a zájmů žen na všech úrovních rozhodovacího procesu; jít příkladem a odblokovat směrnici o ženách v řídících a dozorčích orgánech v Evropské radě a doporučit začlenění požadavků na genderovou vyváženost do volebních zákonů;

Vymýcení genderově podmíněného násilí a zajištění základních práv žen

w. odsoudit všechny formy genderově podmíněného násilí a skutečnost, že ženy a dívky jsou nadále vystaveny psychickému, fyzickému, sexuálnímu a ekonomickému násilí, včetně domácího násilí, sexuálního obtěžování, kybernetického násilí, nebezpečného pronásledování (stalkingu), znásilnění, sňatků v raném věku a nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, trestných činů páchaných ve jménu takzvané „cti“, násilných přerušení těhotenství, násilných sterilizací, sexuálního vykořisťování a obchodování s lidmi a jiných forem násilí, které představují závažné porušování jejich lidských práv a důstojnosti; vzít na vědomí vážné znepokojení Parlamentu nad fenoménem feminicidy coby nejextrémnější formy násilí na ženách;

x. bezodkladně dokončit ratifikaci Istanbulské úmluvy Evropskou unií na základě širokého přistoupení bez jakýchkoli omezení a prosazovat její ratifikaci všemi členskými státy; zajistit řádné provádění a uplatňování úmluvy a vyčlenit přiměřené finanční a lidské zdroje na prevenci a potírání násilí na ženách a genderově podmíněného násilí a na ochranu jeho obětí; vzít v potaz doporučení, která vydala Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (GREVIO) působící v rámci Rady Evropy, a zdokonalit své právní předpisy a uvést je do souladu s ustanoveními Istanbulské úmluvy; vyzvat Komisi, aby předložila právní akt o prevenci a odstraňování všech forem násilí na ženách a dívkách a genderově podmíněného násilí;

y. ratifikovat úmluvu MOP č. 190 o odstraňování násilí a obtěžování ve světě práce a přijmout pozitivní opatření k provedení vůbec prvního doporučení Rady Evropy o předcházení sexismu a boji proti němu, které navrhuje konkrétní způsoby pro různé aktéry, jak toto chování identifikovat a řešit;

z. zajistit, aby všechny členské státy účinně prováděly a uplatňovaly směrnici 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí;

aa. zaručit všeobecné respektování sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv a přístup k nim, jak bylo dohodnuto v akčním programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, Pekingské akční platformě a výsledných dokumentech jejích hodnotících konferencí, a uznat, že přispívají k dosažení všech cílů udržitelného rozvoje souvisejících se zdravím, jako jsou prenatální péče a opatření k předcházení vysoce rizikovým porodům a snižování kojenecké a dětské úmrtnosti; uznat, že přístup k plánovanému rodičovství, službám v oblasti zdraví matek a k bezpečným a legálním potratům představuje důležitý prvek pro záchranu života žen;

bb. poskytnout dívkám a chlapcům ve školách komplexní sexuální a vztahovou výchovu založenou na důkazech a přizpůsobenou věku, aby děti a mladí lidé mohli rozvíjet správné znalosti, postoje a dovednosti, které potřebují k vytváření bezpečných a zdravých vztahů založených na vzájemné úctě; připomenout, že takové vzdělávání by mělo být založeno na dodržování lidských práv a rovnosti pohlaví a rozmanitosti; uznat, že takové vzdělávání by mělo zahrnovat témata, jako je sexuální orientace a genderová identita, genderové vyjadřování, genderové normy, vztahy a výslovný souhlas, prevence sexuálního násilí a genderově podmíněného násilí a škodlivých praktik, např. groomingu a mrzačení ženských pohlavních orgánů, prevence sexuálně přenosných infekcí, HIV a nezáměrné těhotenství, a poskytování informací o přístupu k sexuální a reprodukční zdravotní péči, včetně plánování rodičovství, antikoncepčních metod a bezpečného a legálního přerušení těhotenství;

Politiky a instituce zohledňující otázku rovnosti žen a mužů a začleňování

cc. zajistit provádění systematického zohledňování rovnosti žen a mužů jakožto klíčové strategie na podporu uplatňování rovnosti žen a mužů v praxi; uznat, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů musí probíhat ve všech oblastech politiky, a trvat na tom, že provádění posouzení dopadů na rovnost žen a mužů je obzvláště důležité;

dd. zlepšit monitorování a shromažďování srovnatelných, anonymizovaných údajů rozčleněných podle věku a rozlišených podle pohlaví s cílem zlepšit kvalitativní analýzu situace žen a přijmout v důsledku toho lepší informovanou politiku v oblasti rovnosti žen a mužů; vyzvat EU a členské státy, aby více investovaly do shromažďování rozčleněných údajů a pomohly posílit vnitrostátní statistické kapacity a mechanismy v partnerských zemích;

ee. zavést začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do politik EU v oblasti životního prostředí a změny klimatu a zaručit finanční a institucionální podporu, odborné znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů a důsledná politická opatření a ve všech vládních institucích zřídit kontaktní místa pro otázky rovnosti žen a mužů a změny klimatu; uznat, že pro dosažení dlouhodobých cílů v oblasti klimatu má zásadní význam smysluplná a rovná účast žen v rozhodovacích orgánech a na vnitrostátní a místní úrovni politiky i opatření v oblasti klimatu, a uznat a podporovat role žen a dívek jako aktérek změn;

ff. přijmout a uplatňovat takové způsoby sestavování rozpočtu a postupy a plány, které zohledňují rovnost žen a mužů, s cílem zajistit odpovídající financování určené na podporu rovnosti žen a mužů; zavést spolehlivé, systematické a přiměřené financování z vnitrostátních rozpočtů na provádění mezinárodních a vnitrostátních závazků v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen;

gg. začlenit genderové hledisko do migrační politiky EU způsobem, který zaručí práva žen a dívek z řad uprchlíků, okamžitě zavést azylová a migrační řízení zohledňující genderové aspekty a urychlit práci s cílem zajistit řádnou identifikaci a ochranu potenciálních obětí obchodování s lidmi v přijímacích střediscích v celé EU;

hh. zdůraznit potřebu chránit a prosazovat práva skupin, které se potýkají s vícenásobnými a průřezovými formami diskriminace, jako jsou ženy se zdravotním postižením, černošské ženy a ženy s jinou barvou pleti, migrantky a příslušnice etnických menšin, starší ženy, ženy z venkovských a vylidněných oblastí, matky samoživitelky a LGBTIQ* osoby, a usilovat o prosazení koncepce boje proti vícenásobné diskriminaci a institucionalizovat průřezovou analýzu ve všech orgánech OSN, EU a v příslušných členských státech;

ii. zajistit, aby byly základní organizace pro práva žen a obránci práv žen a osob LGBTIQ* podpořeni přiměřenými finančními prostředky a odstraněním omezení, která brání jejich činnosti, a aby rozhodovací moc nesla odpovědnost; propagovat širokou a smysluplnou účast občanské společnosti, ženských organizací a marginalizovaných skupin na rozhodování a tvorbě politik na všech úrovních; podpořit zejména účast mladých žen a mladých lidí;

jj. přijmout návrh směrnice proti diskriminaci, jejímž cílem je uplatnit zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a pro informaci také Komisi.

 

[1] Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 9.

[2] Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 6.

[3] Přijaté texty, P8_TA(2019)0014.

[4] Přijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Poslední aktualizace: 7. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí