17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Докладчик по становище: Жерар Дьопре

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 692kWORD 127k
Правна информация