17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Ordfører for udtalelse: Gérard Deprez

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 424kWORD 95k
Juridisk meddelelse