17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Arvamuse koostaja: Gérard Deprez

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 485kWORD 124k
Õigusalane teave