17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Gérard Deprez

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 668kWORD 130k
Juridisks paziņojums