17.5.2017
BUDG_AD(2017)597582
AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)
(COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD))
Raportor pentru aviz: Gérard Deprez

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 658kWORD 124k
Notă juridică