25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Arvamuse koostaja: José Manuel Fernandes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 555kWORD 158k
Õigusalane teave