25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Nuomonės referentas: José Manuel Fernandes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 616kWORD 126k
Teisinis pranešimas