25.4.2018
BUDG_AD(2018)616826
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Atzinuma sagatavotājs: José Manuel Fernandes

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 643kWORD 154k
Juridisks paziņojums