11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Докладчик по становище: Джон Хауърт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 219kWORD 159k
Правна информация