11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Arvamuse koostaja: John Howarth

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 196kWORD 157k
Õigusalane teave