11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Nuomonės referentas: John Howarth

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 201kWORD 155k
Teisinis pranešimas