11.10.2018
BUDG_AD(2018)625562
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES
(COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))
Atzinuma sagatavotājs: John Howarth

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 204kWORD 155k
Juridisks paziņojums