23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Zivsaimniecības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Eider Gardiazabal Rubial

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 221kWORD 160k
Juridisks paziņojums