23.11.2018
BUDG_AD(2018)625572
YTTRANDE
från budgetutskottet
till fiskeriutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Föredragande av yttrande: Eider Gardiazabal Rubial

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 215kWORD 128k
Rättsligt meddelande