22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Arvamuse koostaja: Nedzhmi Ali

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 206kWORD 165k
Õigusalane teave