22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Valmistelija: Nedzhmi Ali

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 205kWORD 166k
Oikeudellinen huomautus