22.11.2018
BUDG_AD(2018)625573
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013.
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Föredragande av yttrande: Nedzhmi Ali

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 207kWORD 165k
Rättsligt meddelande