23.11.2018
BUDG_AD(2018)625574
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Nuomonės referentas: Zbigniew Kuźmiuk

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 203kWORD 122k
Teisinis pranešimas