27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
10 - 11
Návrh stanoviska
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
Návrh rozhodnutia
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 542kWORD 117k
Právne oznámenie