9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
GROZĪJUMI Nr.
17 - 66
Atzinuma projekts
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 230kWORD 80k
Juridisks paziņojums