PDF 181kWORD 335k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)0903_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 3 september 2019, 9.00 - 10.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 10.30 - 12.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

3 september 2019, 9.00 - 10.30 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

3 september 2019, 10.30 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.788v01-00

         22-23 juli 2019 PV – PE639.936v01-00

*** Stemming ***

4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting 2019 om het overschot van het begrotingsjaar 2018 erin op te nemen

BUDG/9/00465

 2019/2021(BUD) 

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.764v01-00
AM – PE639.925v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2019 - Meer middelen voor essentiële programma's voor het concurrentievermogen van de EU: Horizon 2020 en Erasmus+

BUDG/9/00474

 2019/2022(BUD) 

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.766v01-00
AM – PE639.929v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

6. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk
 

BUDG/9/00475

 2019/2023(BUD) COM(2019)0206 – C9-0005/2019

 

Rapporteur:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PR – PE639.746v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

REGI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

7. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3 bij de algemene begroting 2019 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk

BUDG/9/00477

 2019/2024(BUD) 

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.768v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie

BUDG/9/00584

 2019/2036(BUD) COM(2019)0290 – C9-0026/2019

 

Rapporteur:

 

Bogdan Rzońca (ECR)

PR – PE639.767v01-00
AM – PE639.911v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juli 2019, 12.00 uur

9. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving

10. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- Ombudsman: 4/2019
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

11. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- EDEO: NEO-gebouw (New Espace Orban), Brussel
- Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

* * *

12. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

PA – PE639.811v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

PA – PE638.801v01-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

PA – PE639.697v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

PA – PE639.801v02-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE639.624v01-00
AM – PE639.812v01-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

PA – PE638.756v03-00
AM – PE639.923v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

 

PETI –

Besluit: geen advies

 

 

         Presentatie van het werkdocument over het standpunt van de Raad

* * *

3 september 2019, 15.00 - 16.30 uur

13. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2019 Verlaging van de vastleggings- en betalingskredieten in overeenstemming met de bijgewerkte uitgavenbehoeften en de bijgewerkte inkomsten (eigen middelen)

BUDG/9/00610

 2019/2037(BUD) 

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.790v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

14. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2019/276 met betrekking tot de aanpassing van de bedragen die in het kader van het flexibiliteitsinstrument voor 2019 ter beschikking worden gesteld voor met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen
 

BUDG/9/00602

 2019/2039(BUD) COM(2019)0600 – C9-0029/2019

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

PR – PE639.931v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 10.00 uur

15. Gebouwenbeleid
- eu-LISA: uitbreiding werklocatie, Straatsburg
- EDEO: extra kantoorruimte, Brussel
- Overige ontvangen informatie

------

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

Maandag 23 september 2019 (Brussel)
Dinsdag 24 september 2019 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2019Juridische mededeling