PDF 181kWORD 318k

 

Budžeta komiteja

 

BUDG(2019)1014_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 14. oktobrī, plkst. 16.00–18.00

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 14. oktobrī plkst. 16.00–18.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 24. septembrī PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Balsošanas laiks ***

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Līdzreferentes:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE)

 

Atzinumi:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana un pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8. oktobrī plkst. 14.00

5. Pasākumi attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Referents:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana, par kuru Padome pieprasa atzinumu (vēl jāapstiprina)

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 2. oktobrī plkst. 16.00

6. 2019. gada budžets, III iedaļa — Komisija
Referents: John Howarth (S&D)
– DEC 16/2019
– Citi pārvietojuma pieprasījumi

7. 2019. gada budžets: pārējās iedaļas
Referents: José Manuel Fernandes (PPE)
– Eiropas Revīzijas palāta: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
– EĀDD: INF 1/2019
– Citi pārvietojuma pieprasījumi

8. Ēku politika
Referente: Fabienne Keller (RE)
– Citi pieprasījumi

*** Balsošanas beigas ***

9. Ēku politika
– Viedokļu apmaiņa par visu jaunāko saņemto informāciju

10. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Gambijas Republiku un tā īstenošanas protokols

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

11. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Referents:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

Atzinumi:

 

EMPL

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. oktobrī plkst. 12.00

12. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Referente:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. oktobrī plkst. 12.00

13. Viedokļu apmaiņa par Eiropas Parlamenta ēku politiku, klātesot Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem, kas atbild par ēku politiku, un ģenerālsekretāram

BUDG/9/01055

------

14. Dažādi jautājumi

15. Nākamās sanāksmes

2019. gada 6.–7. novembrī

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika