PDF 176kWORD 317k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)1014_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 14 oktober 2019, 16.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

14 oktober 2019, 16.00 - 18.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         24 september 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Stemming ***

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Corapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Besluit: geen advies

 

 

         Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 8 oktober 2019, 14.00 uur

5. Maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Rapporteur:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag in afwachting van de doorverwijzing van de Raad (nog te bevestigen)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 2 oktober 2019, 16.00 uur

6. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

7. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- Europese Rekenkamer: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- EDEO: INF 1/2019
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

8. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

9. Gebouwenbeleid
- Gedachtewisseling over nieuwe informatie die is ontvangen

10. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Bevoegd:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

11. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – EGF/2019/001 BE/Carrefour - België

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Rapporteur:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

EMPL

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 12.00 uur

12. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 23 oktober 2019, 12.00 uur

13. Gedachtewisseling over het gebouwenbeleid van het Europees Parlement in aanwezigheid van de ondervoorzitters van het Europees Parlement die belast zijn met het gebouwenbeleid en het secretariaat-generaal

BUDG/9/01055

------

14. Rondvraag

15. Volgende vergaderingen

6-7 november 2019:

Laatst bijgewerkt op: 8 oktober 2019Juridische mededeling