PDF 180kWORD 317k

 

Budgetutskottet

 

BUDG(2019)1014_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 14 oktober 2019 kl. 16.00–18.00

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

14 oktober 2019 kl. 16.00–18.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         24 september 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Omröstning ***

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Medföredragande:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE)

 

Rådgivande utskott:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Behandling och antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 oktober 2019 kl. 14.00

5. Åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Föredragande:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande i avvaktan på hänvisning från rådet (bekräftas senare)

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 oktober 2019 kl. 16.00

6. Budget 2019: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Eventuella andra begäranden om överföring

7. Budget 2019: Övriga avsnitt
Föredragande: José Manuel Fernandes (PPE)
- Revisionsrätten: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- Europeiska utrikestjänsten: INF 1/2019
- Eventuella andra begäranden om överföring

8. Fastighetspolitiken
Föredragande: Fabienne Keller (RE)
– Eventuella begäranden

*** Omröstningen avslutas ***

9. Fastighetspolitiken
Diskussion om eventuella nya uppgifter som inkommit

10. Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Föredragande:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

Rådgivande utskott:

 

EMPL

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 oktober 2019 kl. 12.00

12. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Föredragande:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 oktober 2019 kl. 12.00

13. Diskussion om Europaparlamentets fastighetspolitik i närvaro av de vice talmännen med ansvar för fastighetspolitiken samt generalsekreteraren

BUDG/9/01055

------

14. Övriga frågor

15. Kommande sammanträden

6-7 november 2019

Senaste uppdatering: 8 oktober 2019Rättsligt meddelande