PDF 179kWORD 324k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2019)1125_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 25 november 2019, 19.00 - 20.30 uur en 20.30 - 21.00 uur  (coördinatorenvergadering)

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

25 november 2019, 19.00 - 20.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6 november 2019 PV – PE643.094v01-00

* * *

4. Resultaat van het overleg over de begroting 2020
- Gedachtewisseling

* * *

5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2019: Aanpassingen van de administratieve kredieten van de instellingen van de EU aan de jongst beschikbare informatie en actualisering van de ontvangsten (eigen middelen)

BUDG/9/01836

 2019/2147(BUD) 

 

Rapporteur:

 

John Howarth (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Gedachtewisseling (nog te bevestigen)

*** Stemming ***

6. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 12.00 uur

7. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

BUDG/9/00526

 2019/2026(BUD) COM(2019)0251 – C9-0007/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

8. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

BUDG/9/01688

 2019/2137(BUD) COM(2019)0496 – C9-0144/2019

 

Rapporteur:

 

Eva Kaili (S&D)

PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

Adviezen:

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL – PE643.063v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 12.00 uur

9. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

BUDG/9/00464

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE640.654v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

Adviezen:

 

DEVE –

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

10. Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

BUDG/9/01197

*** 2019/0173(NLE) 

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PA – PE643.027v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

Adviezen:

 

DEVE –

(ID)

 

 

BUDG

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

11. Financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en Verordening (EU) nr. 1307/2013 inzake de flexibiliteit tussen de pijlers met betrekking tot kalenderjaar 2020

BUDG/9/01802

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

 

Voorzitter:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

AGRI –

Norbert Lins (PPE)

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

12. Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

BUDG/9/01804

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Voorzitter:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

AGRI

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

13. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 26/2019
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

14. Begroting 2019: Overige afdelingen
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- EP: C14/2019
- CvdR: INF 4/2019
- ERK: VAB18-T19
- Eventuele andere verzoeken tot overschrijving

15. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

16. Sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

BUDG/9/00458

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

 

Bevoegd:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

Adviezen:

 

DEVE, BUDG

 

         Behandeling ontwerpadvies

------

17. Rondvraag

18. Volgende vergaderingen

12 december 2019

* * *

25 november 2019, 20.30 - 21.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2019Juridische mededeling