5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013.
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Nuomonės referentė: Anneli Jäätteenmäki

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 167kWORD 145k
Teisinis pranešimas