5.9.2018
BUDG_PA(2018)625571
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Budžeta komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Anneli Jäätteenmäki

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 168kWORD 143k
Juridisks paziņojums