27.9.2018
BUDG_PR(2018)626946
STARPPOSMA ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos
(COM(2018)0322 - C8-0000/2018 - 2018/0166R(APP))
Budžeta komiteja
Līdzziņotāji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 964kWORD 100k
Juridisks paziņojums