PDF 370kWORD 972k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

 

CJ18(2015)1214_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Komisjonide ühine koosolek (art 55)

Esmaspäev, 14. detsember 2015 kell 19.00–22.00 (ühine koosolek)

Strasbourg

Ruum: Winston Churchill (200)

14. detsember 2015 kell 19.00–19.05

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Koosoleku protokolli kinnitamine:

·           1. detsember 2015              PV – PE572.953v01-00

14. detsember 2015 kell 19.05–21.55

*** Elektrooniline hääletus ***

4.              Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Raportöörid:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Vastutav:

ITRE, IMCO*

 

 

Arvamus(ed):

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

14. detsember 2015 kell 21.55–22.00

5.              Muud küsimused

* * *

Õigusalane teave