PDF 443kWORD 977k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

 

CJ18(2015)1214_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendras komitetų posėdis (55 straipsnis)

2015 m. gruodžio 14 d., pirmadienis, 19.00–22.00 val. (bendras posėdis)

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (200)

2015 m. gruodžio 14 d. 19.00–19.05 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininkės pranešimai

3.              Posėdžio protokolo tvirtinimas:

·           2015 m. gruodžio 1 d.              PV – PE572.953v01-00

2015 m. gruodžio 14 d. 19.05–21.55 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

4.              Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Pranešėjos:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE, IMCO*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2015 m. gruodžio 14 d. 21.55–22.00 val.

5.              Kiti klausimai

* * *

Teisinis pranešimas