PDF 583kWORD 271k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

 

CJ18(2015)1214_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Komiteju kopīgā sanāksme (55. pants)

Pirmdien, 2015. gada 14. decembrī, plkst. 19.00–22.00  (kopiga sanaksme)

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (200)

2015. gada 14. decembrī plkst. 19.00–19.05

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītājas paziņojumi

3.              Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika

·           2015. gada 1. decembrī              PV – PE572.953v01-00

2015. gada 14. decembrī plkst. 19.05–21.55

*** Elektroniskā balsošana ***

4.              Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Referentes:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE, IMCO*

 

 

Atzinumi:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2015. gada 14. decembrī plkst. 21.55–22.00

5.              Dažādi jautājumi

* * *

Juridisks paziņojums