PDF 378kWORD 270k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

 

CJ18(2015)1214_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Spoločná schôdza výborov (článok 55)

pondelok 14. decembra 2015 od 19.00 do 22.00 h  (spolocná schôdza)

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (200)

14. decembra 2015 od 19.00 do 19.05 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedajúcej

3.              Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:

·           1. decembra 2015              PV – PE572.953v01-00

14. decembra 2015 od 19.05 do 21.55 h

*** Elektronické hlasovanie ***

4.              Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Spravodajkyne:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Gestorský výbor:

ITRE, IMCO*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           prijatie návrhu správy

*** Koniec elektronického hlasovania ***

14. decembra 2015 od 21.55 do 22.00 h

5.              Rôzne otázky

* * *

Právne oznámenie