PDF 188kWORD 272k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Rozwoju

 

CJ19(2019)0304_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie komisji (art. 55)

Poniedziałek 4 marca 2019 r., w godz. 17.30 – 19.00

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         6 grudnia 2018 r. PV – PE632.128v01-00

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET, DEVE*

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 12 grudnia 2018 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna