PDF 186kWORD 272k

 

Výbor pre zahraničné veci

Výbor pre rozvoj

 

CJ19(2019)0304_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Spoločný postup výborov (článok 55)

pondelok 4. marca 2019 od 17.30 do 19.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         6. decembra 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Spravodajcovia:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         prijatie návrhu správy

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. december 2018, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. Rôzne otázky

Posledná úprava: 22. februára 2019Právne oznámenie