9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по правни въпроси
Докладчици: Юг Байе, Евелин Регнер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 763kWORD 94k
Правна информация