9.2.2017
CJ29_PR(2017)597646
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre právne veci
Spravodajcovia: Hugues Bayet, Evelyn Regner

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 615kWORD 91k
Právne oznámenie